ESG POLITIKA

VÁLLALAT

 

EMPROVIA Informatikai Fejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: EMPROVIA Zrt., székhely: Fő tér 10. , H-2800 Tatabánya, Hungary. adószám: 27964671-2-11, cégjegyzékszám: Cg. 11 10 001772, vezető tisztségviselő: Tóth Levente, vezérigazgató).

 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK

 

A fenntartható fejlődés olyan érték, amely mélyen gyökerezik az Európai Unióban, és a magyar társadalom számára is egyre nagyobb jelentőséggel bír.

A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődési folyamat illetve szervezési elv, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől sem.

A fenntarthatóságnak, és ezen belül a fenntartható fejlődésnek három dimenziója van, melyek a környezeti, társadalmi és vállalatirányitási dimenziók.

Az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési ütemtervének középpontjában álló 17 fenntartható fejlődési cél, és az azokhoz kapcsolódó 169 célkitűzés világszerte új politikai keretet biztosít a szegénység minden formájának felszámolására, az egyenlőtlenségek leküzdésére, és az éghajlatváltozás kezelésére, miközben biztosítja, hogy senki ne maradjon le a felzárkózás végrehajtása során.

ESG POLICY

COMPANY

 

EMPROVIA Informatikai Fejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (short name: EMPROVIA Zrt., head office: Fő tér 10. , H-2800 Tatabánya, Hungary. tax ID: HU27964671, company registration: Cg. 11 10 001772, represented by: Levente Tóth, CEO).

 

GENERAL OBJECTIVES

 

Sustainable development is a value that is deeply rooted in the European Union and is increasingly important for Hungarian society.

The goal of sustainable development is a development process and organizational principle that, while meeting current needs, does not deprive future generations of the opportunity to meet their own needs.

Sustainability and, within that, sustainable development have three dimensions, which are the environmental, social, and the governance.

At the heart of the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development, the 17 Sustainable Development Goals and 169 associated targets provide a new global policy framework to end all forms of poverty, tackle inequality and tackle climate change, while ensuring that no one is left behind. during its execution.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK

17 cél, hogy átalakítsuk világunkat

 1. A szegénység felszámolása.
 2. Az éhezés megszüntetése.
 3. Egészség és jóllét.
 4. Minőségi oktatás.
 5. Nemek közötti egyenlőség.
 6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság.
 7. Megfizethető és tiszta energia.
 8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés.
 9. Ipar, innováció és infrastruktúra.
 10. Egyenlőtlenségek csökkentése.
 11. Fenntartható városok és közösségek.
 12. Felelős fogyasztás és termelés.
 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen.
 14. Óceánok és tengerek védelme.
 15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme.
 16. Béke, igazság és erős intézmények.
 17. Partnerség a célok eléréséért.

 

Az EMPROVIA Zrt. a fenntarthatóság jegyében a költségvetési lehetőségeihez képest alapvetően két területre összpontosít:

 • A környezeti célok megfogalmazására és teljesítésére, másrészt
 • a társadalmi feltételek javítására.

Mindemellett az általános célkitűzések közé tartozik, hogy tevékenysége során a gazdaságosabb és környezetkímélőbb működésre törekszik, kihasználva a technológia fejlődés adta lehetőségeket.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

17 goals, to transform our world

 1. No poverty.
 2. Zero hunger.
 3. Good health and well-being.
 4. Quality educaton.
 5. Gender equality.
 6. Clean water and sanitation.
 7. Affordable and clean energy.
 8. Decent work and economic growth.
 9. Industry, innovation and infrastructure.
 10. Reduced inequalities.
 11. Sustainable cities and communities.
 12. Responsible consumption and production.
 13. Climate action.
 14. Life below water.
 15. Life on land.
 16. Peace, justice and strong institutions.
 17. Partnerships for the goals.

 

In the spirit of sustainability, EMPROVIA basically focuses on two areas in relation to its budgetary possibilities:

 • Definition and fulfillment of environmental goals, and at the same time
 • improvement of social conditions.

In addition, one of the general objectives is to strive for more economical and environmentally friendly operation during its activities, taking advantage of the opportunities provided by technological development.

A FENNTARTHATÓSÁG DIMENZIÓI

 

Az ESG három alapvető kritériumot határoz meg:

E (Environmental) – Környezeti kritérium

Ez a vállalat tevékenységének a környezetre gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatását méri az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásán, tehát elsősorban a CO2-kibocsátáson, az energiafogyasztáson, a hulladékok újrahasznosításán, és a kockázatok megelőzésén (olajszennyezés, talajvízszennyezés, mérgező hulladékok stb.)keresztül.

S (Social) – Társadalmi kritérium

Ez a vállalat tevékenységének az érdekelt felekre (alkalmazottak, ügyfelek, beszállítók,
szakszervezetek és helyi közösségek) gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatását jelenti
bizonyos egyetemesnek tekintett értékek tekintetében: emberi jogok, nemzetközi munkaügyi
normák stb. Ez vonatkozik például a vállalatokon belüli szociális párbeszéd minőségére, a férfiak és nők képviseletének arányára, a fogyatékkal élők vagy a kisebbségekhez tartozó személyek foglalkoztatására, a munkavállalók képzéshez való hozzáférésére, a balesetek megelőzésére, valamint a munkavállalók és az alvállalkozói lánc (szolgáltatók és alvállalkozók) jogainak tiszteletben tartására.

G (Governance) – Irányítási kritérium

Ez kiterjed a vállalat irányításának, igazgatásának és ellenőrzésének módjára, beleértve a részvényesek szerepét, a nemek közötti egyensúlyt és az igazgatótanács és a vezetőség függetlenségét, a vezetői javadalmazás átláthatóságát és a korrupció elleni küzdelmet, a vezetési struktúrát.

DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY

 

ESG is based on three basic aspects:

E – Enviromental pillar

This measures the direct or indirect impact of the company's activities on the environment in terms of greenhouse gas (GHG) emissions, primarily CO2 emissions, through energy consumption, waste recycling, and risk prevention (oil pollution, groundwater pollution, toxic waste, etc.).

 

S – Social pillar

This is the impact of the company's activities on the interested parties (employees, customers, suppliers, trade unions and local communities) means its direct or indirect impact with regard to certain values considered universal: human rights, international labor norms etc. This applies, for example, to the quality of social dialogue within companies, the ratio of representation of men and women, the employment of people with disabilities or persons belonging to minorities, the access of employees to training, the prevention of accidents, and the rights of employees and the subcontractor chain (service providers and subcontractors). to respect.G – Governance pillar

This covers the way the company is managed, administered and controlled, including the role of shareholders, gender balance and the board and management independence, transparency of executive remuneration and the fight against corruption, a management structure.

 

AZ EMPROVIA CÉLKITŰZÉSEI

 

Környezetvédelmi célok

 • Környezetbarát magatartás ösztönzése innovatív megoldások alkalmazásával.
 • Közvetlen környezeti lábnyom csökkentése, az üvegházhatás csökkentésének érdekében.

Társadalmi célok

 • A foglalkoztathatóság és a munkahelyi jólét javítása.
 • Nemek közötti egyensúly megteremtése.

Irányítási célok

 • Etikus magatartás a folyamatos napi működés során.
 • Tisztességes árképzés ügyfelei részére, egyben felelősségteljes és fenntartható ügyfélkapcsolat kialakítása.
 • Zéro tolerancia a korrupcióval szemben, és a megfelelő pénzügyi gyakorlatok, sztenderdek biztosítása.

 

E (Enviromental) – Környezeti dimenzió

 • Az EMPROVIA a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében jelenleg folyamatban lévő fejlesztéséhez, a gépjárművek által kibocsátott szén-dioxid semlegesítéséhez szeretne kapcsolódni a környezetvédelmi célkitűzések terén.
 • Az EMPROVIA vállalja, hogy a vállalkozásban használt gépjárművek által kibocsátott szén-dioxid mennyiségét 100%-ban semlegesíti, vagyis dekarbonizálja oly módon, hogy karbon krediteket vásárol a megfelelő mennyiségben.
 • Az EMPROVIA törekszik a papírmentes iroda elérésére, és a „zero paper” szemlélet tükrében a dokumentumokat tárolását elektronikus úton végezze, illetve elkerülje a felesleges nyomtatást, digitális aláírást használ a napi tevékenység során.

 

S (Social) – Társadalmi dimenzió

 • Az EMPROVIA folyamosan törekszik arra, hogy az alkalmazottak között a női foglalkoztatottak aránya elérje az 50% - ot.
 • Mindezt az ESOP (Munkavállalói résztulajdonosi program) keretében is vállalja, hogy az ESOP program résztvevők aránya 50-50% arányban legyen a nemek között, és kiegyenlítődjön a női-férfi menedzsment a fenti tekintetben.
 • A munkavállalók munkakörülményeinek javítása érdekében a munkavállalók részére elérhető és támogatott a rugalmas, illetve a home office munkavégzés, mellyel a családbarát munkahelyet igyekszik megteremteni. Az emberekkel való törődés a mindennapok része, mellyel az eddigiek mellett a munkaerő megtartása a cél.
 • Tiszteletben tartja a munka és magánélet egyensúlyát, mellyel szintén a munkavállalók munkakörülményeinek folyamatos javítását szolgálja.

 G (Governance) – Irányítási dimenzió

 • Az EMPROVIA tevékenysége során tiszteletben tartja ügyfelei érdekeit, és minden esetben etikus magatartást használ.
 • A termékfejlesztés során olyan termék létrehozása, megalkotása a cél, mellyel hozzájárul a gazdasági növekedéshez, miközben minimális hatást gyakorol a környezetre.
 • Átlátható és tisztességes árképzést használ a transzparencia jegyében.
 • Ügyfelei részére minőségi szolgáltatás nyújtása, az ügyfelek elégedettségének optimailizálása a felhasználói visszajelzések alapján a folyamatos javulás érdekében.
 • Zéro tolerancia a korrupcióval szemben, illetve felelős adópolitika alkalmazása, mely biztosítja a mind a helyi szabályozások, mind a nemzetközi egyezmények és irányelvek betartását.

OBJECTIVES OF EMPROVIA

 

Environmental goals:

 • Encouraging environmentally friendly behavior by applying innovative solutions.
 • Reduction of direct environmental footprint, to reduce the greenhouse effect.

Social goals

 • Improving employability and workplace well-being.
 • Creating a gender balance.

Governance goals:

 • Ethical behavior during continuous daily operations.
 • Fair pricing for its customers, as well as the establishment of a responsible and sustainable customer relationship.
 • Zero tolerance towards corruption and ensuring appropriate financial practices and standards.E - Enviromental dimension

 • In order to ensure sustainable development, EMPROVIA wants to be connected to its ongoing development, the neutralization of carbon dioxide emitted by motor vehicles, in the field of environmental protection objectives.
 • EMPROVIA undertakes to offset 100% of the amount of carbon dioxide emitted by the vehicles used in the company, to decarbonize it by purchasing the appropriate amount of carbon credits.
 • EMPROVIA strives to achieve a paperless office, and in the light of the "zero paper" approach, it stores documents electronically, avoids unnecessary printing, and uses digital signatures during daily activities.

 

 

S – Social dimension

 • EMPROVIA continuously strives to ensure that the proportion of female employees among its employees reaches 50%.
 • All of this is undertaken within the framework of the ESOP (Employee Share Option Program) as well, so that the aimed ratio of the share owners participating in ESOP is 50-50% between male and female employees, and the female-male management is equalized in the above regard (2 female, 2 male, altogether 4 persons).
 • To improve the working conditions of the employees, flexible and home office work is available and supported for the employees, which aims to create a family-friendly workplace.
 • Caring for people is part of everyday life, with the aim of retaining the workforce in addition to what has been done so far. It respects the balance of work and private life, which also serves to continuously improve the working conditions of employees.
 • It respects the balance of work and private life, which also serves to continuously improve the working conditions of employees.

 

G - Governance dimension

 • During its activities, EMPROVIA respects the interests of its customers and uses ethical behavior in all cases.
 • During product development, the goal is to create a product that contributes to economic growth while having a minimal impact on the environment.
 • It uses transparent and fair pricing in the name of transparency. Providing quality service to customers, optimizing customer satisfaction based on user feedback for continuous improvement.
 • Zero tolerance for corruption and the application of a responsible tax policy that ensures compliance with both local regulations and international conventions and guidelines.