Urbaniqe

Urbaniqe

Általános Felhasználási Feltételek

General Terms of Use

 

 

Hatálybalépés napja: 2023. május 22.

Date of entry into force: 22 May 2023

Verzió: 1.1

Version: 1.1

 

 

Változáskövetés

Change tracking

Verzió

Hatályba lépés napja

Változás/Megjegyzés

Version

Date of entry into force

Change/Note

0.7

2021. április 23.

Új dokumentum

0.7

23 April 2021

New document

0.9

2021. április 23.

Módosítás az Urbaniqe 0.9-es verziójának új és módosult funkcióira tekintettel

0.9

11 April 2022

Amendment taking into account the new and changed features in Urbaniqe version 0.9

0.9.1

2022. július 9.

Kisebb fogyasztóvédelmi tárgyú módosítások

0.9.1

9 July 2022

Minor modifications concerning consumer protection matters

0.9.2

2022. október 1.

Szolgáltatási szintek módosítása

0.9.2

1 October 2022

Change in service levels

1.1

2023. május 22.

Karbonkredit-kereskedelem

1.1

22 May 2023

Carbon credit distribution

 

 

1. BEVEZETÉS

1.  INTRODUCTION

1.1.       A jelen általános felhasználási feltételek („ÁFF”) az Emprovia Zrt. (székhelye 2800 Tatabánya, Fő tér 10., cégjegyzékszám: 11-10-001772, adószáma: 27964671-2-11; telefonszám: 06206201106; e-mail cím: hello@urbaniqe.com; a továbbiakban: „Szolgáltató") és az Urbaniqe szolgáltatást igénybe vevő Előfizető (a továbbiakban: „Előfizető") közötti szerződés tartalmát határozza meg (a továbbiakban: „Szerződés”). A Szolgáltató és az Előfizető a továbbiakban együttesen: „Felek”.

1.1.       These General Terms of Use (‘GTU’) define the content of the contract between Emprovia Zrt. (registered office: 2800 Tatabánya, Fő tér 10., commercial register code: 11-10-001772, tax number: 27964671-2-11; phone number: 063062021106; e-mail address: hello@urbaniqe.com hereinafter: ‘Service Provider’) and the Subscriber using the Urbaniqe service (hereinafter: ‘Subscriber’) (hereinafter referred to as the ‘Contract’). The Service Provider and the Subscriber are hereinafter collectively referred to as the ‘Parties’.

1.2.       A jelen ÁFF alapján megbízási jellegű szerződés jön létre, amelynek keretében az Előfizető azzal bízza meg a Szolgáltatót, hogy a jelen ÁFF-ben meghatározott telematikai megoldásokra épülő szolgáltatásokat nyújtsa a Felhasználók számára az Alkalmazás segítségével.

1.2.       Based on these GTU, an assignment-type contract is concluded, within the framework of which the Subscriber entrusts the Service Provider with the provision of services for Users based on the telematics solutions specified in these GTU with the use of the Application.

1.3.       A jelen ÁFF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltatás mindenkori díjait tartalmazó díjtáblázat (1. sz. melléklet, a továbbiakban: „Díjtáblázat”).

1.3.       An integral part of these GTC is the fee table containing the current fees for the Service (Appendix 1, hereinafter: the ‘Fee Table’).

1.4.       A jelen ÁFF szabályozza a Szolgáltató által fejlesztett és tulajdonában álló, böngészőben és okostelefonon elérhető Urbaniqe alkalmazás (továbbiakban: „Alkalmazás”) használatát, valamint a Szolgáltató által nyújtott kapcsolódó szolgáltatásokat (együtt: „Szolgáltatás”).

1.4.       These GTU regulate the use of the Urbaniqe application (hereinafter: the ‘Application’) developed and owned by the Service Provider and available on a browser and smartphone, as well as the related services provided by the Service Provider (collectively, the ‘Service’).

1.5.       A Szolgáltatást az Előfizető által megjelölt felhasználók vehetik igénybe („Felhasználó”). A szolgáltatási díj fizetését és a Felhasználók jogosultságait kezelő, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellátó Felhasználó a menedzser (a továbbiakban: „Menedzser”). A Menedzser is jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. Legalább egy Menedzsernek minősülő Felhasználó mindig van. A Menedzser az Előfizető képviselője. Az Előfizető a Menedzseren keresztül fér hozzá a Szolgáltatáshoz. A Szolgáltatást igénybe vevő, menedzseri jogosultságokkal nem rendelkező Felhasználó a sofőr (a továbbiakban: „Sofőr”). Ahol nem indokolt a megkülönböztetés, ott egységesen Felhasználóként hivatkozik az ÁFF mindkét felhasználói kategóriára és az ott leírtak mind a Sofőrre és mind a Menedzserre vonatkoznak. Amennyiben az Előfizető egy magánszemély, aki saját céljára veszi igénybe a Szolgáltatást, akkor az Előfizető egyúttal Felhasználó és Menedzser is.

1.5.       The Service may be used by those users who are designated by the Subscriber (‘User’). The Manager (hereinafter referred to as the ‘Manager) is the User who handles the payment of the service fee and the rights of the Users and performs the administrative tasks related to the Service. The Manager is also entitled to use the Service. There is always at least one User who qualifies as a Manager. The Manager is the Subscriber's representative. The Subscriber accesses the Service through the Manager. The User who uses the Service and who does not have managerial rights is the driver (hereinafter: ‘Driver’). Where the differentiation is not justified, the GTU refers to both user categories uniformly as the User and what is described there applies to both the Driver and the Manager. If the Subscriber is a private individual who uses the Service for his or her own purposes, the Subscriber is the User and the Manager at the same time.

1.6.       A Felhasználó igénye szerint és a jelen ÁFF szerinti szolgáltatási szinttől függően a Szolgáltatás igénybe vehető az Apple App Store-on, vagy a Google Play Áruházon keresztül a Felhasználó okostelefonjára letölthető Alkalmazáson keresztül vagy internetes böngésző segítségével a www.urbaniqe.com és www. app.urbaniqe.com címen elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal"). Ezeken felül a Szolgáltatótól vásárolt, a Felhasználó által a gépjárműbe helyezett és ahhoz csatlakoztatott, további telepítést nem igénylő fedélzeti eszköz (a továbbiakban: „Fedélzeti Eszköz”) is szükséges lehet a Szolgáltatás igénybevételéhez az ÁFF-ben rögzített esetekben. A Fedélzeti Eszközt a Szolgáltató adásvétel útján biztosítja a Felhasználónak a jelen ÁFF 6. fejezetében rögzített feltételek szerint. A Fedélzeti Eszköz és a Szolgáltató közötti kommunikáció az elektronikus hírközlési szolgáltató szolgáltatásán keresztül történnek, amely szolgáltatás közvetített szolgáltatásként a Szolgáltatás és a Szerződés része.

1.6.       Depending on the User’s needs and the level of service in accordance with these GTU, the Service may be used through the App available for download to the user's smartphone through the Apple App Store or the Google Play Store, or by using the web browser at www.urbaniqe.com and www. app.urbaniqe.com (the ‘Website’). In addition, an on-board unit purchased from the Service Provider, placed in the vehicle by the User and connected to it, which does not require further installation (hereinafter: ‘On-board Unit’) may also be required to use the Service in the cases specified in the GTU. The Service Provider shall provide the On-board Unit to the User by way of sale and purchase in accordance with the conditions set out in Chapter 6 of these GTU. Communication between the On-Board Unit and the Service Provider takes place through the service of the electronic communications service provider, which is part of the Service and the Contract as an intermediary service.

1.7.       A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében a Szolgáltatás digitális szolgáltatásnak, a Fedélzeti Eszköz digitális elemeket tartalmazó árunak minősül.

1.7.       According to Government Decree 373/2021 (30. VI.) on the detailed rules of contracts between consumers and businesses for the sale of goods, the supply of digital content and the provision of digital services, the Service is considered as a digital service and the On-board Unit is a good containing digital elements.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

2. CONCLUSION AND AMENDMENT OF THE CONTRACT

2.1.       A Felek a Szerződést elektronikus úton kötik meg azáltal, hogy az Alkalmazás telepítése vagy az abba történő első belépés (regisztráció) során az Előfizető a releváns mező kipipálásával megadott jognyilatkozatával elfogadja az ÁFF-ben foglaltakat. Az Előfizetőnek a jognyilatkozat megtétele előtt lehetősége van arra, hogy az ÁFF-et és annak hatályos mellékleteit teljeskörűen megismerje. A regisztráció során az egyes Felhasználók is megismerhetik az ÁFF-et és annak elfogadása esetén vehetik igénybe a Szolgáltatást.

2.1.       The Parties conclude this Contract electronically by the User accepting the provisions of the GTU with the legal declaration provided by ticking the relevant field during the installation of the Application or the first login (registration). Before making the legal statement, the Subscriber has the opportunity to become acquainted with the GTU and its valid annexes in full. In the course of the registration, each User can also become acquainted with the GTU and start using the Service if it is accepted.

2.2.       Abban az esetben, ha az Előfizető olyan szolgáltatási szintre fizet elő, amelyhez Fedélzeti Eszköz is társul, a Szerződés tartalmát képezi jelen ÁFF 6. fejezete szerinti adásvételi szerződés is.

2.2.       If the Subscriber subscribes to a service level which includes also an On-Board Unit, the content of the Contract shall include the Contract of Sale in accordance with Chapter 6 of these GTU.

2.3.       Amennyiben az Előfizető jogi személy, úgy a képviseletében eljáró természetes személyek tudomásul veszik és kijelentik, hogy az Ügyfelet teljes jogkörrel jogosultak képviselni és teljes mértékben felelősek az általa megtett lépésekért, jognyilatkozatokért.

2.3.       If the Subscriber is a legal entity, the natural persons acting on its behalf acknowledge and declare that they are entitled to represent the Client with full authority and that they are fully responsible for the steps and legal statements made by the Client.

2.4.       A Felhasználó az Alkalmazásban történő regisztráció során elfogadja a jelen ÁFF-et, amely a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszony tartalmát is meghatározza az Előfizető és a Szolgáltató közötti Szerződés tartalma mellett.

2.4.       When making the registration in the Application, the User accepts these GTU which also defines the content of the legal relationship between the User and the Service Provider in addition to the content of the Contract concluded between the Subscriber and the Service Provider.

2.5.       A Szolgáltató jogosult időről időre felülvizsgálni és egyoldalúan módosítani a jelen ÁFF-et. Az ÁFF legfrissebb verzióját a Szolgáltató mindig elérhetővé teszi a https://www.urbaniqe.com/hu/altalanos-felhasznalasi-feltetelek weboldalon.

2.5.       The Service Provider is entitled to review from time to time and unilaterally amend these GTU. The Service Provider always makes the latest version of the GTU available on its website at the https://www.urbaniqe.com/term-of-use webpage.

2.6.       Az ÁFF módosításának minősül a Díjtáblázat módosítása is. Az Okostelefonos ingyenes szolgáltatási szintet igénybe vevő Előfizető vonatkozásában az ÁFF módosítása a Szolgáltatás funkcióinak bővítésével és szűkítésével is járhat, azonban a módosítás fizetési kötelezettséget nem eredményezhet az ilyen Előfizető számára. A Szolgáltatásért díjat fizető Ügyfelek vonatkozásában az ÁFF módosítása kizárólag a funkciók bővítésével járhat a díjfizetéssel lefedett időszakban, tehát funkciók szűkítése kizárólag az Előfizető által teljesített díjfizetéssel lefedett időszakot követően történhet. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a díjakon, azonban ez a módosítás csak az adott Előfizető által teljesített díjfizetéssel lefedett időszak után lép hatályba.

2.6.       Amendments made to the Fee Table are also considered to be amendments to the GTU. With regard to Subscribers using the Smartphone free-of-charge service level, the amendment of the GTU may also involve the expansion or reduction of the scope of features of the Service, however, the amendment may not result in a payment obligation for such Subscribers. With regard to Customers paying a fee for the Service, the amendment of the GTU may only involve the expansion of the scope of features in the period covered by the payment of the fee, therefore, reduction of the scope of features may only take place after the period covered by the payment of the fee. The Service Provider is entitled to unilaterally change the fees, however, this change will only take effect after the period covered by the fee paid by the given Subscriber.

2.7.       Az ÁFF és a Díjtáblázat módosításának hatályba lépése előtt legalább 30 nappal a Szolgáltató tájékoztatja módosításról az Ügyfelet az Alkalmazáson keresztül.

2.7.       At least 30 days before the amendment to the GTU and the Fee Table enters into force, the Service Provider shall inform the Customer about the amendment through the Application.

2.8.       Az Előfizető és a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, amennyiben az Alkalmazásban nem fogadja el a módosított tartalmú ÁFF-et. Ha az ÁFF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása lényeges rendelkezést érint, akkor erről az Alkalmazáson keresztül küldött külön üzenetben értesíti a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított ÁFF-fel, jogosult azt felmondani a jelen ÁFF rendelkezéseinek megfelelően. A felmondást követően a Felhasználó nem jogosult az Alkalmazáshoz hozzáférni vagy azt használni.

2.8.       The Subscriber and the User will not be entitled to use the Service if they do not accept the amended GTU in the Application. If the unilateral amendment of the GTU by the Service Provider affects a material provision, it shall notify the User about it in a separate message sent through the Application. If the User does not agree with the amended GTU, he/she is entitled to terminate it in accordance with the provisions of these GTU. Upon termination, the User is not entitled to access or to use the Application.

3. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

3. DESCRIPTION OF THE SERVICE

3.1.       A Szolgáltatás egy olyan szolgáltatott szoftver (SaaS) megoldás, amely kishaszon-gépjárműveket és személygépjárműveket érintő, célzott felhasználási mód alapú, okos város koncepciót támogató flottamenedzsment és egyéb telematikai alapú szolgáltatások összefüggő rendszere, amely elsődlegesen Felhasználók gépjárműhasználat és -karbantartás, -adminisztráció, valamint a gépjárműállomány igazgatásának hatékonyság-növelését célozza.

3.1.       The Service is a provided software (SaaS) solution that represents a coherent system of fleet management and other telematics-based services supporting the smart city concept based on the intended use and affecting light commercial vehicles and passenger cars and supporting the smart city concept, which is primarily aimed at increasing the efficiency of Users’ vehicle use and maintenance, vehicle administration and vehicle fleet management.

3.2.       A Szolgáltatás nemcsak gazdálkodó szervezetek, hanem magánszemélyek számára is elérhető, illetve egy előfizetéshez több felhasználói végpont is tartozhat, amelynek keretében a Menedzsernek a Sofőrökre és tevékenységükre rálátása, illetve hozzájuk mérve különböző – elsődlegesen adminisztrációs és menedzselési – többlet jogosultságai vannak.

3.2.       The Service is available not only to business organizations, but also to individuals, or a subscription can have several user endpoints, within which the Manager has an overview of the Drivers and their activities, and, compared to them, has different and additional rights, primarily those of administrative and management nature.

3.3.       A Szolgáltatás a célzott piac sajátosságai, az érintett technológiai tendenciák gyors változása miatt, valamint a felhasználói igényekre tekintettel folyamatos fejlesztés alatt áll, amelynek következtében az Alkalmazás funkciói folyamatosan bővülnek. A jelen fejezetben felsorolt funkciók egy része már elérhető a Felhasználó számára, más része még fejlesztés alatt áll, vagy csupán távlati cél. Az Alkalmazásnak az egyes szolgáltatási szintekhez rendelt, jelenleg elérhető funkcióit a 3. fejezet tartalmazza.

3.3.       The Service is under continuous development due to the specifics of the target market, the rapid changes in the relevant technological trends and the needs of the user, as a result of which the functions of the Application are constantly expanding. Some of the functions listed in this chapter are already available to the User, others are still under development or are only a long-term goal. The currently available features of the Application that are assigned to each service level are described in Chapter 3.

3.4.       A Szolgáltatás jelenlegi személyi hatálya: Magyarországon, Lengyelországban és Romániában adóilletőséggel rendelkező személyek vehetik kizárólag igénybe a Szolgáltatást. Más adóilletőségű érdeklődők jelenleg nem regisztrálhatnak és a Szolgáltatást nem vehetik igénybe. Amennyiben az érdeklődő kifejezetten hozzájárul ahhoz, úgy a Szolgáltató rögzíti az e-mail címét és az adóilletőségét (ország szinten), hogy értesítést küldhessen, amikor a Szolgáltatás az adott országban is elérhetővé válik.

3.4.       The current personal scope of the Service: The Service may be used only by persons whose tax residence is in Hungary, Poland or Romania. Those interested parties whose tax residence is based in other countries are currently not able to register and use the Service. If the interested party expressly consents to this, the Service Provider will record his/her e-mail address and tax residence (at the country level) so that a notification can be sent to him/her when the Service becomes available in that country.

3.5.       A Szolgáltatásnak különböző szintjei vannak (ld. 4. Fejezet). Az egyes szolgáltatási szintekhez eltérő funkciók tartoznak. A Szolgáltató saját szabad mérlegelése körében határozhatja meg azt, hogy mely szolgáltatási szinthez mely fő funkciókat biztosítja egy adott időpontban.

3.5.       The Service has different levels (see Chapter 4).   Individual service levels have different functions. The Service Provider may, at its own discretion, determine for which service level which main functions it provides at a given time.

3.6.       Az Alkalmazás fő funkcióinak listája:

·       Általános funkciók

·       Gépjármű-követés

·       Területi felhasználási szabályfigyelő (jelenleg nem elérhető)

·       Digitális asszisztens

·       Vezetési stíluselemző

·       Károsanyag-kibocsátási figyelő

·       Gépjárműflotta adminisztrátor

·       Üzemanyag adminisztrátor

·       Üzemanyag költségkalkulátor (jelenleg nem elérhető)

·       Karbonkredit kereskedelem

3.6.       List of the main functions of the Application:

·       General functions

·       Vehicle tracking

·       Regional usage rules monitor (currently unavailable)

·       Digital assistant

·       Driving style analyser

·       Emission monitor

·       Vehicle fleet administrator

·       Fuel administrator

·       Fuel cost calculator (currently unavailable)

·       Carbon credit trading

3.7.       Általános funkciók

3.7.       General functions

Az Alkalmazásnak felhő alapú informatikai futtatási és üzemeltetési környezettel és egy ezen környezetre optimalizáltan felépített telematikai platform egyes szolgáltatásain átívelő általános funkciók csoportja, például jogi, marketing, ügyfélszolgálati, fizetési, számlázási, autentikációs, ügyfélregisztrációs, előfizetésmenedzsmenthez, adatgyűjtő eszközökhöz és a webes, valamint az okostelefonos felhasználói felülethez kapcsolódó funkciók.

A group of common features that span the application with a cloud-based IT runtime and operating environment and some features of a telematics platform optimized for that environment, for instance, functions related to legal, marketing, customer service, payment, billing, authentication, customer registration, subscription management, data collection tools, and web and smartphone user interface.

3.8.       Gépjárművek és Sofőrök követése

3.8.       Vehicle and Driver Tracking

A Gépjárművek és Sofőrök követése funkció megvalósulhat Okostelefonos, vagy Fedélzeti egységgel történő telematikai adatgyűjtéssel, amely két adatgyűjtési mód egymást kizárja egy adott Felhasználó és gépjármű esetében az adott pillanatban. A funkció az adatgyűjtés által az egyes gépjárművek és azt vezető Sofőrök GPS alapú elhelyezkedését mutatja meg adott pillanatban, valamint a már megtett útvonalakat és historikus elhelyezkedéseket is gyűjti. A funkció a gyűjtött adatokat sokrétű térképadatbázis információkkal és Fedélzeti Egységgel történő adatgyűjtés esetében a gépjármű fedélzeti számítógépének adataival kiegészítve önálló adatbázisba rendezi. Az adatbázis az Alkalmazás különböző jelentéseinek és kimutatásainak, valamint riasztásainak, illetve értesítéseinek alapjául szolgál. Az adatbázis bizonyos elemei a Felhasználók által utólag szerkeszthetők a Felhasználó általi hibás adatrögzítés (pl. felhasználási mód téves beállítása) vagy nem megfelelő adatgyűjtés (pl. szakasz tördelés) esetén, illetve bizonyos elemei (pl. sebesség) utólag a visszajátszás funkcióban vizuálisan is megjeleníthetők. Az Alkalmazás a gépjárműveket vezető Sofőrök telematikai követését csak a gépjárművek vezetéséhez kapcsolódóan valósítja meg, egyéb esetekben a Felhasználók helyadatait nem használja fel követési célból.

The Vehicle and Driver Tracking function can be implemented through a telematic data collection with a Smartphone or an On-board Unit, but the two data collection modes are mutually exclusive for a given User and Vehicle at a given moment. Through the data collection the feature shows the GPS-based location of each vehicle and the drivers driving the vehicles at a given moment, as well as the routes and past locations are also collected. In the case of a wide range of map database information and data collection with an On-board Unit, this function organizes the collected data into a separate database supplemented by the data of the vehicle's On-board Unit. The database serves as the basis for various reports and statements produced by the Application, as well as for alerts and notifications. Certain elements of the database can be edited later by the Users in the event of incorrect data recording by the User (e.g., incorrect setting of the usage mode) or incorrect data collection (e.g., section layout), and some of its elements (e.g., speed) can also be later visually displayed in the playback function. The Application performs telematic tracking of Drivers only in connection with the driving of those vehicles, in other cases it does not use the location data of the Users for tracking purposes.

3.9.       Területi felhasználási szabályfigyelő

3.9.       Regional usage rule monitor

A funkció segítségével gyakran látogatott és a Felhasználó vagy a Szolgáltató által az adatbázisban rögzített helyek (POI), útvonalak (Geofencing) állíthatók be, amelyekbe történő be- és kilépés esetén az Alkalmazás különböző riasztásokat, vagy értesítéseket küld, különböző jelentések és kimutatások alapjául szolgál és amelyek mellé különböző eljárási szabályok állíthatók be.

This function helps to set the points of interest (POIs) and routes (Geofencing) that are frequently visited and recorded in the database by the User or the Service Provider. When entering and exiting them, the Application sends different alerts or notifications, serves as a basis for different reports and statements and, additionally, various procedural rules can be set as well.

3.10.     Digitális asszisztens

3.10.    Digital assistant

A Digitális asszisztens funkció célja, hogy okostelefonos adatgyűjtés esetén a gépjárművel történő közlekedési szituációt felismerje és a mérést elindítsa és leállítsa. Továbbá, a digitális asszisztens biztosítja, hogy a nagy volumenű adathalmazok elemzése által a Felhasználót segítse abban, hogy a vezetési stílus, az üzemanyagfelhasználás, a károsanyag kibocsátás és a szolgáltatás használata a lehető legoptimálisabb legyen. A Digitális asszisztens a Felhasználó számára új szolgáltatásokat és funkciókat ajánlhat, illetve folyamatosan a vezetéshez kapcsolódó információkkal (pl. gyorshajtási események, vezetési stílus) és a gépjárműhasználathoz kapcsolódó információkkal (pl. jogosítvány lejárata esetében riasztás) látja el a Felhasználót, illetve segítségével a Felhasználó ad-hoc és ütemezett jelentéseket és kimutatásokat készíthet, menthet el, tölthet le, illetve küldhet ki emailben.

The purpose of the Digital Assistant function is to identify, in the case of smartphone data collection, the traffic situation which the vehicle is in and to start and stop the measurement. In addition, by analysing high-volume data sets, the Digital Assistant ensures that the User receives help in optimizing driving style, fuel consumption, emissions and use of the service. The Digital Assistant may offer new features and functions to the User, and it also continuously provides the User with information related to driving (e.g., speeding events, driving style) and information related to the use of the vehicle (e.g., alarm in the case of license expiration), and allows the User to create, save, download and email ad-hoc and scheduled reports and statements.

3.11.     Intuitív vezetési stíluselemző

3.11.    Intuitive driving style analysis

Az Intuitív vezetési stíluselemzési funkció a mesterséges intelligencia és a nagy adathalmazok elemzése (big data) segítségével működik, melynek célja a Felhasználó, illetve az általa használt gépjármű üzemanyag-fogyasztásának és a károsanyag kibocsátásának csökkentése. Az intuitív funkció és az ahhoz kapcsolódó értékelési és minősítő rendszer telematikai adatok és a Felhasználó okostelefonjába, illetve Fedélzeti eszközzel történő adatgyűjtés esetében a Fedélzeti eszközbe épített belső szenzorok segítségével követi nyomon és értékeli az adott Felhasználó forgalmi és vezetési szokásait, illetve jellemzőit. Továbbá, összehasonlítja azokat más Felhasználók, valamint a térképadatbázison keresztüli adatdúsítás eredményeképpen a közvetlen forgalmi környezetük hasonló értékeivel és ennek eredményeképpen a Felhasználót idősorosan különböző vezetési stílusra jellemző kategóriákba sorolja. A vezetési stíluselemzésről értesítések, összesített kimutatások és jelentések is készülnek. A Felhasználó ilyen beállításai esetén az értékelések és jelentések akár a közösségi médiai felületein is megoszthatók. A vezetési stílus alapján az Alkalmazás a gépjárműre vonatkozó teljes üzemeltetési költség optimalizálására és a vezetési stílus fejlesztésére vonatkozó ajánlásokat tesz, mellyel egyaránt támogathatják a Felhasználó fejlődését, valamint az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag kibocsátás csökkentését.

The Intuitive driving style analysis function works with the help of artificial intelligence and through the analysis of big data; its purpose is to reduce the fuel consumption and emissions of the vehicle used by the User. The intuitive function and the related evaluation and rating system monitor and evaluate the traffic and driving habits and characteristics of the given User based on the telematics data and with the help of the User’s smartphone and – in the case of data collection – with the internal sensors built into the On-board Unit. Furthermore, it compares them with similar values of other Users and – as a result of data enrichment through the map database – with the direct traffic environment, and as a result classifies the User into various driving style categories over a timeline. Notifications, summary statements and reports are also generated on the driving style analysis. If such User settings are applied, ratings and reports can even be shared on social media interfaces. Based on the driving style, the Application makes recommendations for optimizing the total operating cost of the vehicle and the improvement of the driving style, which may both support the development of the User and lead to the reduction of fuel consumption and emissions.

3.12.     Károsanyag-kibocsátás figyelő

3.12.    Emission monitor

A Károsanyag-kibocsátás figyelő funkció az Intuitív vezetési stílus funkcióhoz kapcsolódóan riasztások és értesítések, valamint jelentések és kimutatások segítségével mérhetővé és elemezhetővé teszi a Felhasználó és az általa használt gépjármű ökológiai lábnyomát (CO2 kibocsátás ). Ennek elemzése segítheti a vezetőt, hogy olyan döntéseket hozhasson, amelyekkel egy környezettudatosabb vezetési stílust tud elérni, , hogy hatékonyan és átláthatóan csökkentse az Előfizető karbon lábnyoma.

The Emissions Monitoring feature allows the User to measure and analyse the User’s ecological footprint and the vehicle he or she uses through alerts and notifications, as well as through reports and statements related to the Intuitive Driving Style feature (CO2 emissions). Based on an analysis of this, it may help the drivel to make decisions on how to achieve a more environmentally conscious driving style that can be used to effectively and transparently reduce the Subscriber’s carbon footprint.

3.13.     Gépjárműflotta adminisztrátor

3.13.    Vehicle Fleet Administrator

A Gépjármű flotta adminisztrátor funkció az Előfizető gépjárműflottájában található gépjárművek adminisztrációját támogatja. Segítségével az Alkalmazásban a gépjárművek külön szolgáltatási díj megfizetése nélkül korlátlan számban létrehozhatók a Felhasználók által, illetve ezt követően bármikor módosíthatók gépjárművek számos leíró paraméter rögzítésével. Az Alkalmazás a gépjárműveket a rendszámuk alapján azonosítja. Egy Előfizető által létrehozott konkrét gépjárműflottában az adott rendszám alatt azonosított gépjármű csak egyszer szerepelhet. A funkció a telematikai adatgyűjtés megvalósulását és az Alkalmazás erre épülő különböző további funkcióinak (például különböző riasztások, értesítések, illetve kimutatások és jelentések) a helyes működését támogatja. A Felhasználók az Alkalmazás használata során a rögzíteni kívánt útszakasz megtétele előtt ki kell válasszák és magukhoz kell rendeljék az adatbázisból a megfelelő gépjárművet, hogy a Felhasználó és Gépjármű követés funkció helyes adatokkal valósuljon meg. Az útszakasz megtételét követően a Felhasználó és a gépjármű összerendelése utólagosan nem változtatható meg az adatbázisban.

The Vehicle Fleet Administrator function provides support in the administration of vehicles in the Subscriber’s vehicle fleet. With the help of the Application, an unlimited number of vehicles can be created by the Users without paying a separate service fee, and vehicles can be modified at any time thereafter by setting a number of descriptive parameters. The Application identifies vehicles based on their license plates. In a specific fleet of vehicles created by a Subscriber, a vehicle identified by a given registration number may be included only once. This function supports the implementation of telematic data collection and the proper operation of the various additional functions of the Application based on it

(such as various alerts, notifications, statements and reports). When using the Application, Users must select and assign the appropriate vehicle from the database before completing the road section intended to be recorded in order for the User and the Vehicle Tracking function to be implemented with the correct data. After completing the road section, linking of the User with the vehicle in the database subsequently cannot be changed.

3.14.     Üzemanyag adminisztrátor

3.14.    Fuel administrator

Az Üzemanyag adminisztrátor funkció a benzinkutak keresését és a tankolási események adatbázisba rögzítését, a tankolási bizonylatok adatbázisba feltöltését, az események utólagos szerkesztését, letöltését és az üzemanyagfelhasználásról kimutatások és jelentések elkészítését támogatja. Emellett az üzemanyag vételezések és a gépjármű által megtett futott kilométerek alapján.

The Fuel Administrator feature supports the search for petrol stations and the recording of refuelling events in the database, the uploading of refuelling documents to the database, the subsequent editing and downloading of events, and the preparation of fuel consumption statements and reports. In addition, this is based on fuel purchases and vehicle mileage.

3.15.     Üzemanyag költségkalkulátor

3.15.    Fuel cost calculator

A gépjárműflotta fogyasztásának és üzemanyagköltségének adminisztrációját és elszámolását támogató funkció, amely által a megtett útszakaszok üzemanyag-költségeinek kimutatásával, értesítésekkel, illetve tankolási javaslatokkal teszi költséghatékonyabbá a gépjárműflotta üzemanyag használatát. Fedélzeti Eszközzel történő adatgyűjtés esetében a fogyasztási adatokat az Alkalmazás közvetlenül a gépjármű fedélzeti számítógépéből nyeri ki. Okostelefonos adatgyűjtés esetében a gépjármű alapadatok, futási teljesítményadatok, a térképes adatdúsítás során keletkező adatok és a vezetési stílus alapján az Alkalmazás mesterséges intelligencia segítségével öntanuló módon becsléseket véget a pillanatnyi és időszakos fogyasztási adatok tekintetében.

A function that supports the administration and accounting of the consumption and fuel costs of the vehicle fleet, by which it makes the use of fuel for the vehicle fleet more cost-effective by showing the fuel costs of the trips made, making notifications and making suggestions for refuelling. In the case of data collection performed with an On-board Unit, consumption data is extracted directly from the vehicle's on-board computer. In the case of data collection performed with a smartphone, based on the vehicle’s baseline data, mileage performance data, map data enrichment and on the driving style, the Application performs self-learning by using artificial intelligence to make estimates for current and periodic consumption data.

3.16.     Karbonkredit kereskedelem

3.16.    Carbon credit trading

A karbonkredit kereskedelmének célja a károsanyag kibocsátásának csökkentése. A karbonkredit kereskedelemnek két szintje különböztethető meg, a tőzsdei jelleggel működő kötelező piac, valamint a karbonkreditek szabad, önkéntes piaca. Az Karbonkredit nyilvántartó a karbonkreditek szabad piacán tevékenykedik, ahol nagy tételben vásárol zöld üzemektől karbonkrediteket és mások (köztük a Szolgáltató, mint közvetítő) útján kereskedik azokkal. Az Előfizető flottájába tartozó gépjárművek vonatkozásában felhasznált karbonkreditek hozzájárulnak az érintett gépjármű károsanyag kibocsátásának csökkentéséhez, azáltal, hogy a szennyező technológia irányából a megújuló és tiszta energiák irányába közvetít tőkét.

The aim of carbon credit trading is to reduce emissions. There are two levels of carbon credit trading: the mandatory market, which is a stock exchange-type, and the free, voluntary market for carbon credits. The Carbon Credit Register operates in the free market, where it buys carbon credits in bulk from green companies and trades them through others (including the Service Provider as an intermediary). The carbon credits used for the vehicles in the Subscriber's fleet contribute to the reduction of the emissions of the vehicle concerned by shifting capital from polluting technologies to renewable and clean energies.

 

4. SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK

4. SERVICE LEVELS

4.1.       A Szolgáltatásnak több szintje van, amelyeknek leírását a jelen fejezet tartalmazza. A magasabb szolgáltatási szint az alacsonyabb szolgáltatási szinteken elérhető funkciókra épülő, illetve azokon felüli funkciókat biztosít az Előfizető számára.

4.1.       The Service has several levels, which are described in this chapter. The higher service level is based on features available at the lower service levels, providing the Subscriber also beyond the functions available at the lower service levels.

4.2.       A Szolgáltató szabadon dönthet arról, hogy mely funkciók érhetőek el az egyes szolgáltatási szinteken. Változás esetén az ÁFF módosítására kerül sor az ÁFF 3. fejezete szerinti rendben.

4.2.       The Service Provider is free to decide which functions are available at each service level. In the event of a change, the GTU will be amended in accordance with Chapter 3 of the GTU.

4.3.       A Szolgáltatásnak két szolgáltatási szintje van: (1) Ingyenes szolgáltatási szint (Mobility Assistant Free Trial), (2) Előfizetéses szolgáltatási szint (Mobility Assistant). Az elérhető szolgáltatási szintek aktuális listáját és tartalmát a jelen fejezet, az árát pedig a Díjtáblázat tartalmazza.

4.4.       Ingyenes szolgáltatási szint (Mobility Assistant Free Trial)

4.3.       The Service has two service levels: (1) Free service level (Mobility Assistant Free Trial), (2) Subscription service level (Mobility Assistant). The current list and content of the available service levels can be found in the present chapter and the price in the Fee Table.

4.4.       Free service level (Mobility Assistant Free Trial)

Az Ingyenes szolgáltatási szint az Előfizető számára ingyenes. Az Előfizető korlátlan számú Felhasználót regisztrálhat az Alkalmazásban.

The Free service level is free for the Subscriber. The Subscriber may register an unlimited number of Users in the Application.

Az Ingyenes szolgáltatási szint használata során a Felhasználó által megosztott adatokat és az abból levont következtetéseket, mint a szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató a Szolgáltatás fejlesztése céljából felhasználhatja és adott esetben értékesítheti is azokat.

As a consideration for the Service, The Service Provider may use the data shared by the User during the use of the Free service level for the purpose of improving the Service and, if applicable, may sell them.

Ezen a szolgáltatási szinten az Alkalmazásnak az alábbi funkciói érhetőek el:

·       Általános funkciók

·       Gépjármű-követés

·       Területi felhasználási szabályfigyelő

·       Digitális vezetési asszisztens

·       Vezetési stíluselemző

·       Károsanyag-kibocsátási figyelő

·       Gépjárműflotta adminisztrátor

·       Üzemanyag adminisztrátor

·       Üzemanyag költségkalkulátor (jelenleg nem elérhető)

At this service level, the following features of the Application are available:

·         General functions

·         Vehicle tracking

·         Regional usage rules monitor

·         Digital Driving Assistant

·         Driving style analyser

·         Emission monitor

·         Vehicle fleet administrator

·         Fuel administrator

·         Fuel cost calculator (currently unavailable)

Szolgáltatási időszak: a Szerződés létrejöttétől a Szerződés létrejöttének naptári hónapját követő naptári hónap utolsó napja. A szolgáltatási időszak lejártát követően az Előfizető és a Felhasználók a Szolgáltatást – beleértve a Szolgáltatás során keletkező adatokat – kizárólag valamely visszterhes szolgáltatási szintre váltással érhetik el.

Service Period: from the conclusion of the Contract until the last day of the calendar month following the calendar month in which the contract was concluded. After the expiration of the service period, the Subscriber and the Users may access the Service, including the data generated during the Service, only by switching to a paid service level.

Ha az Előfizetőnek kérdése vagy panasza volna, akkor a Szolgáltató elsősorban a Weboldalon és az Alkalmazásban elérhető és könnyen kereshető Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) segítségével ad arra választ. Az ügyfélszolgálat a jelen ÁFF 14.3. pontjának megfelelően érhető el.

Should the Subscriber have a question or complaint, the Service Provider will provide answers primarily through Frequently Asked Questions (FAQs) available and easily searchable on the Website and in the Application. The Customer service is available in accordance with section 14.3 of these GTU.

Az Előfizető bármikor dönthet úgy, hogy magasabb szolgáltatási szintet kíván igénybe venni. A váltást az Alkalmazásban az Előfizető maga meg tudja tenni egy Menedzser Felhasználói Fiókján keresztül. A váltáshoz a Díjtáblázat szerinti összeg megfizetése szükséges az Alkalmazáson keresztül. A váltásra az ingyenes szolgáltatási időszak alatt vagy azt követően bármikor lehetőség van.

The Subscriber may at any time decide to use a higher level of service. Such a switch can be made by the Subscriber him/herself in the Application through the Manager User Account. In order to switch, the amount according to the Fee Table must be paid through the Application. Switching is possible at any time during or after the free service period.

Ingyenes szolgáltatási szintre váltani más szolgáltatási szintről nem lehet.

It is not possible to switch to the smartphone-based free service level from another service level.

4.5.       Előfizetéses szolgáltatási szint (Mobility Assistant)

4.5.  Subscription service level (Mobility Assistant)

Minden egyes Felhasználóhoz külön előfizetést kell rendelnie az Előfizetőnek ahhoz, hogy azok Felhasználói Fiókjai aktívak legyenek, azaz használhassák a Szolgáltatást.

The Subscriber must assign a separate subscription to each User in order for their User Accounts to be active, that is, to enable them to use the Service.

Ezen a szolgáltatási szinten az Alkalmazásnak az alábbi funkciói érhetőek el:

·       Általános funkciók

·       Gépjármű-követés

·       Területi felhasználási szabályfigyelő

·       Digitális vezetési asszisztens

·       Vezetési stíluselemző

·       Károsanyag-kibocsátási figyelő

·       Gépjárműflotta adminisztrátor

·       Üzemanyag adminisztrátor

·       Üzemanyag költségkalkulátor (jelenleg nem elérhető)

At this service level, the following features of the Application are available:

·         General functions

·         Vehicle tracking

·         Regional usage rules monitor

·         Digital Driving Assistant

·         Driving style analyser

·         Emission monitor

·         Vehicle fleet administrator

·         Fuel administrator

·         Fuel cost calculator (currently unavailable)

Szolgáltatási időszak (előfizetési ciklus) az Előfizető választásától függően egy hónap vagy az Applikációban megjelenő bármely más időszak.

The service period (subscription cycle) is one month or any other period displayed in the Application (depending on the choice of the Subscriber).

Ha az Előfizetőnek kérdése vagy panasza volna, akkor a Szolgáltató elsősorban a Weboldalon és az Alkalmazásban elérhető és könnyen kereshető Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) segítségével ad arra választ. Elektronikus levél és az Alkalmazásban található űrlap útján ügyfélszolgálat érhető el az Előfizető számára. A Szolgáltató három munkanapon belül ad választ a megkeresésekre.

Should the Subscriber have a question or complaint, the Service Provider will provide answers primarily through Frequently Asked Questions (FAQs) available and easily searchable on the Website and in the Application. Customer service is available to the Subscriber via e-mail and the form that can be found in the Application. The Service Provider will respond to inquiries within three working days.

Az Előfizető bármikor dönthet úgy, hogy alacsonyabb vagy magasabb szolgáltatási szintet kíván igénybe venni, azzal a kivétellel, hogy Ingyenes szolgáltatási szintre váltani nem lehet. A váltást az Alkalmazásban az Előfizető maga meg tudja tenni egy Menedzser Felhasználói Fiókján keresztül. A váltásra a szolgáltatási időszak alatt vagy azt követően bármikor lehetőség van.

The Subscriber may at any time choose to use a lower or higher level of service, with the exception that it is not possible for the User to switch to a free service level via Smartphone. Such a switch can be made by the Subscriber him/herself in the Application through the Manager User Account. Switching is possible at any time during or after the free service period.

A magasabb szolgáltatási szintre történő váltáshoz a Díjtáblázat szerinti összeg megfizetése szükséges az Alkalmazáson keresztül. A szolgáltatási időszak alatt történő váltás esetében a kiválasztott magasabb szolgáltatási szint azonnal elérhető az Előfizető számára.

In order to switch to a higher service level, the amount according to the Fee Table must be paid through the Application. In the event of a change during the service period, the selected higher service level is immediately available to the Subscriber.

5. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

5. USE OF THE APPLICATION

5.1.       Az Előfizető és a Felhasználó az Alkalmazás használatához külön regisztrálni köteles. A regisztráció a Weboldalon, valamint az Előfizető vagy a Felhasználó okostelefonjára letöltött Alkalmazásban elérhető űrlap segítségével lehetséges.

5.1.       In order to use the Application the Subscriber and the User must register separately. Registration is possible using the form available on the Website and in the Application downloaded to the Subscriber’s or User’s smartphone.

5.2.       A regisztrációs űrlap kitöltése során az Előfizető alapvető adatokat ad meg (többek között: név, e-mail cím, illetve, ha nem ingyenes szolgáltatási szintet választ az Előfizető, akkor a fizetéshez kapcsolódó adatok). Ezt követően az adatkezelési tájékoztató és a jelen ÁFF elfogadása történik, majd az Előfizető megadja az általa használni kívánt jelszót. A felhasználónév az Előfizető által megadott e-mail cím.

5.2.       When filling in the registration form, the Subscriber provides basic data (among others: name, e-mail address and, if the Subscriber does not choose a free service level, data related to the payment). After that, the data management information and these GTU shall be accepted and the Subscriber shall enter the password he/she wishes to use. The username is the e-mail address provided by the Subscriber.

5.3.       A regisztrációs űrlap kitöltése során a Felhasználó alapvető adatokat ad meg (név, e-mail cím). Ezt követően az adatkezelési tájékoztató és a jelen ÁFF elfogadása történik, majd a Felhasználó megadja az általa használni kívánt jelszót. A felhasználónév a Felhasználó által megadott e-mail cím.

5.3.       When filling in the registration form, the User shall provide basic information (name and e-mail address). After that, the data management information and these GTU shall be accepted and the User shall enter the password he/she wishes to use. The username is the e-mail address provided by the User.

5.4.       Az Alkalmazás használata során a Felhasználó köteles pontos és teljes körű információkat rendelkezésre bocsátani és a személyes fiókjában (a továbbiakban: „Felhasználói Fiók”) tárolt információkat naprakészen tartani. A Felhasználói Fiók nem átruházható, nem értékesíthető és nem osztható meg más személlyel más módon sem. A Felhasználó kizárólagosan felelős a Felhasználói Fiók biztonságának fenntartásáért, és teljes mértékben felel minden – a Felhasználói Fiókban történő – tevékenységért, továbbá minden egyéb tevékenységért, amelyre a Felhasználói Fiókkal kapcsolatban kerül sor. A Felhasználó sosem hozhat nyilvánosságra, terjeszthet vagy oszthat meg a Felhasználói Fiókra vonatkozó bejelentkezési információt. A Felhasználó haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót a Felhasználói Fiókkal kapcsolatos bármilyen jogosulatlan használatról vagy egyéb biztonsági sérülésről. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó semmilyen tevékenységéért vagy mulasztásáért, ideértve – korlátozás nélkül – bármilyen nemű olyan kárt, amely a Felhasználó gondatlanságából vagy szerződésszegéséből fakad.

5.4.       During the use of the Application, the User is obliged to provide accurate and complete information and to keep the information stored in his/her personal account (hereinafter: ‘User Account’) up to date. The User Account may not be transferred, sold or shared with any other person in any other way. The User is solely responsible for maintaining the security of the User Account and is fully responsible for all activities occurring in the User Account, as well as for all other activities that take place in connection with the User Account. The User may never disclose, distribute or share the login information for the User Account. The User shall immediately notify the Service Provider of any unauthorized use or other security breach related to the User Account. The Service Provider shall not be liable for any actions or omissions of the User, including, without limitation, any kind of damage resulting from the User’s negligence or breach of contract.

5.5.       Az Előfizető és a Felhasználó a fenti regisztrációt az Apple ID-je vagy a Google Fiókján keresztül is megteheti (külső azonosítás). Ebben az esetben az Előfizető és a Felhasználó a Google fiókon vagy Apple ID-n keresztül belépve is tudja használni az Alkalmazást. A külső azonosítás a Szolgáltatótól teljesen független funkció, amelyért kizárólag azok üzemeltetője, a Google és az Apple cégcsoport felelős. A Szolgáltató az Apple ID és a Google Fiók adatai közül kizárólag a felhasználónévhez (e-mail címhez) fér hozzá.

5.5.       The Subscriber and the User can do the above registration via its Apple ID or Google Account (single sign-on). In this case, the Subscriber and the User can use the Application by logging in through its Google Account or via Apple ID. The single sign-on is a functions that is fully independent from the Service Provider, and its operator, the Apple and Google company groups are solely liable for. The Service Provider has access only to the username (e-mail address) among the Apple ID and Google Account data.

5.6.       A Menedzser bármikor hozzáadhat a Felhasználói Fiókjához Sofőröket, azonban minden egyes további Sofőr hozzáadása a Díjtáblázatban szereplő összeg szerinti díj megfizetése ellenében lehetséges és a Sofőrnek is Felhasználói Fiókot kell készítenie. A díjfizetés alóli kivételt képez az Okostelefonos ingyenes szolgáltatási szint igénybevételének esete. Abban az esetben, ha a Menedzserhez tartozó Sofőrök közül valaki törli a Felhasználó Fiókját, akkor az előfizetés nem szűnik meg automatikusan és a már kifizetett időszakra a szolgáltatás teljes terjedelmében elérhető marad, illetve a már kifizetett összeg nem jár vissza. A Menedzser jogosult további Sofőröket rendelni a Felhasználói Fiókjához, amelynek keretében a hozzárendelt Sofőrök tekintetében átfogó adminisztratív, monitoring és menedzsment funkciókkal rendelkezik.

5.6.       The Manager may add Drivers to his or her User Account at any time. However, each additional Driver can be added for a fee according to the amount specified in the Fee Table and the Driver must also create a User Account. The only exception from payment obligation is the use of the Smartphone-based free service level. In the event that any of the Drivers belonging to the Manager deletes their User Account, the subscription will not be terminated automatically and the full amount of the service will remain available for the period already paid for, and the amount already paid will not be refunded. The Manager is entitled to assign additional Drivers to its User Account, within the framework of which it has comprehensive administrative, monitoring and management functions with respect to the assigned Drivers.

5.7.       A Felhasználói Fiókok lehetséges státuszai:

·       aktív,

·       inaktív,

·       törölt,

·       visszaigazolásra vár.

5.7.       Possible statuses of the User Accounts:

·         active,

·         inactive,

·         deleted,

·         waiting for confirmation.

5.8.       A törölt Felhasználói Fiók adatait a Szolgáltató 365 nap után törli véglegesen.

5.8.       The data of the deleted User Account will be permanently deleted by the Service Provider after 365 days.

5.9.       Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁFF-et, a Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Felhasználói Fiókot a 10. fejezetnek megfelelően. Ebben az esetben a Felhasználó nem hozhat létre újabb Felhasználói Fiókot, kivéve, ha a Szolgáltatótól erre irányuló hivatalos meghívót kap.

5.9.       If the User violates the GTU, in accordance with Chapter 10, the Service Provider may suspend or terminate the User Account with immediate effect. In this case, the User may not create another User Account, unless he/she receives an official invitation to do so from the Service Provider.

5.10.     A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős sem a Felhasználó, sem harmadik felek felé a Felhasználói Fiók felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, illetve azért, mert a Felhasználó már nem jogosult hozzáférni az Alkalmazáshoz, illetve használni azt. A Felhasználó kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy az Alkalmazás használata és az ahhoz való hozzáférés megfeleljen minden – Felhasználóra vonatkozó – jogszabálynak, szabályozásnak és rendelkezésnek.

5.10.    The User acknowledges that the Service Provider is not responsible to the User or third parties for the suspension or termination of the User Account, or because the User is no longer entitled to access or use the Application. It is the sole responsibility of the User to ensure that the use of and access to the Application complies with all laws, regulations and provisions applicable to the User.

5.11.     A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazás, a Felhasználó okostelefonja és a Fedélzeti Eszköz által gyűjtött adatok pontosságáért és teljességéért, Az Alkalmazás működésének és az adatfelvétel jellegzetességeire, továbbá a Felhasználó közrehatására tekintettel az adatok változó minőségűek. Az Ügyfél és a Felhasználó e pontban foglaltak figyelembevételével használhatja fel az Alkalmazásban lévő adatokat jogérvényesítés céljából.

5.11.    The Service Provider takes no responsibility for the accuracy and completeness of the data collected by the Application, the User’s smartphone and the On-Board Unit. Given the characteristics of the operation of the Application and data collection, as well as the involvement of the User, the data is of variable quality. Taking into account the provisions of this section, the Customer and the User may use the data in the Application for the enforcement of rights.

5.12.     A Felhasználó vállalja, hogy megismer minden az Alkalmazás használatára vonatkozó – a Weboldalon elhelyezett – dokumentumot, és betartja az abban található instrukciókat és feltételeket.

5.12.    The User undertakes to familiarize him/herself with all the documents posted on the website that are related to the use of the Application, and to comply with the instructions and conditions contained therein.

5.13.     Az Alkalmazás funkcióinak lényegi elemei internet hozzáférést és GPS használatot igényelnek. Amennyiben a Felhasználó eszközeit nem wi-fin keresztül csatlakoztatta az internethez, az Alkalmazás mobilinternet kapcsolaton keresztül csatlakozik az internethez, amely további költségekkel járhat, előfizetéstől függően. Az Alkalmazás használatához legalább 3G mobilinternet vagy azzal legalább egyenértékű wi-fi kapcsolat szükséges. Az Alkalmazás egyes funkcióinak használata esetén a felhasználói élményre kihatással lehet az eszközökben található hardver és az adathozzáférés megfelelősége és teljesítménye.

5.13.    Essential elements of the Application’s features require Internet access and GPS usage. If the User’s devices are connected to the Internet not via wi-fi, the Application will connect to the Internet via a mobile Internet connection, which may incur additional costs, depending on the subscription. The Application requires at least 3G mobile internet or at least an equivalent wi-fi connection. When using certain features of the Application, the user experience may be affected by the adequacy and performance of the hardware and by the data access in the devices.

5.14.     Ha a Felhasználó okostelefonja iOS alapú, akkor a Felhasználónak az Alkalmazás használata előtt meg kell győződnie arról, hogy a „Mobil adatforgalom”, a „Helyi hálózat hozzáférés”, a „Mozgás és fitnesz tevékenység”, illetve az „Értesítések fogadása” be van kapcsolva és az Alkalmazás számára mindig engedélyezett a hozzáférés a "Helyzetadatokhoz.”

5.14.    If the User’s smartphone is iOS-based, before using the Application the User must make sure that “Mobile Data Traffic”, “Local Area Network Access”, “Exercise and Fitness Activity” and “Receive Notifications” functions are activated on and that the Application is always allowed to access “Location Data”.

5.15.     Ha a Felhasználó okostelefonja Android alapú, akkor a Felhasználónak az Alkalmazás használata előtt meg kell győződnie arról, hogy az Energiatakarékos mód ki van kapcsolva, valamint a „Helyadatok” funkció „mindig engedélyezett” módra van állítva, a „Mobil adatok” funkció be van kapcsolva, illetve az „Értesítések” funkció be van kapcsolva.

5.15.    If the User's smartphone is Android-based, before using the Application the User must make sure that the Energy Saving Mode is deactivated and the "Location Data" function is set to "Always Enabled”, that the "Mobile Data" function is activated and the "Notifications" function is on.

5.16.     Fedélzeti Eszköz igénybevétele esetében az internetet és a GPS funkciót egyaránt a Szolgáltató biztosítja a vele szerződött elektronikus hírközlési szolgáltató közreműködésével.

5.16.    In the case of using an On-Board Unit, both the Internet and the GPS function are provided by the Service Provider with the participation of the contracted electronic communications service provider.

5.17.     A Felhasználó felelős a saját használatában álló eszközökkel kapcsolatos költségekért, illetve annak biztosításáért, hogy az általa használt eszközök megfeleljenek az Alkalmazás rendszerkövetelményeinek, ideértve az új verziók és frissítések időről időre történő beszerzését a mobileszköz szolgáltatótól, az Alkalmazás gördülékeny használata érdekében.

5.17.    The User is responsible for any and all costs associated with the devices he or she uses and for ensuring that the devices he or she uses meet the system requirements of the Application, including obtaining from time-to-time new versions and updates from the mobile device provider in order to ensure a smooth use of the Application.

5.18.     A Szolgáltató jogosult bármikor módosítani az Alkalmazás rendszerkövetelményeit.

5.18.    The Service Provider is entitled to change the system requirements of the Application at any time.

5.19.     A Szolgáltató nem szavatolja, hogy bármely meghatározott mobileszköz, számítógép vagy egyéb eszköz kompatibilis az Alkalmazással vagy az Alkalmazás azon működik. A Szolgáltató továbbá nem vállal semminemű felelősséget vagy szavatosságot a Felhasználó Alkalmazáshoz való hozzáférés céljából használt személyes eszközeinek működése kapcsán. A Szolgáltató egyedül azt szavatolja, hogy az általa a Felhasználó részére rendelkezésre bocsátott Fedélzeti Eszköz minden paraméterében megfelel az Alkalmazással történő kommunikáció követelményeinek.

5.19.    The Service Provider does not warrant that any specific mobile device, computer or other device will be compatible with, or run on the Application. Furthermore, the Service Provider does not assume any responsibility or guarantee in connection with the operation of the User’s personal devices used for the purpose of accessing the Application. The Service Provider only warrants that the On-Board Unit provided by it to the User complies with the requirements for communication with the Application in all parameters.

5.20.     Az Előfizető felel azért, hogy a Fedélzeti Eszközt a Felhasználó rendeltetésének megfelelő módon használja. A Felhasználó a Fedélzeti Eszközt kizárólag a hozzá tartozó leírásoknak és használati útmutatóknak, valamint a jelen ÁFF rendelkezésének megfelelően használhatja. A Fedélzeti Eszközt kizárólag az Alkalmazással történő kommunikációra használhatja a Felhasználó. Az Előfizető felel azért, hogy a Fedélzeti Eszköz működőképes állapotban maradjon. A Felhasználó a Fedélzeti Eszközön módosításokat, átalakításokat, fejlesztéseket nem végezhet. Amennyiben a Felhasználó a Fedélzeti Eszköz működésében hibát, rendellenességet észlel, a további használat előtt haladéktalanul tájékoztatni köteles a Szolgáltatót és annak utasításai szerint kell eljárnia. Az Előfizető gondoskodik arról, hogy a Fedélzeti Eszközt senki ne nyithassa fel, abból a SIM kártyát senki ne távolíthassa el. A Fedélzeti Eszköz kizárólag a Szolgáltató által biztosított SIM kártyával használható. A Fedélzeti Eszköz átadását követő bármilyen meghibásodásért, károsodásért a Szolgáltató nem felel.

5.20.    The Subscriber is responsible for using the On-Board Unit in the manner intended by the User. The User may use the On-Board Unit only in accordance with the corresponding descriptions and instructions for use and the provisions of these GTC. The User may use the On-Board Unit only to communicate with the Application. The Subscriber is responsible for keeping the On-Board Unit operational. The User may not make any modifications, alterations or improvements to the On-Board Unit. If the User detects an error or anomaly in the operation of the On-Board Unit, he or she must immediately inform the Service Provider before further use and must follow its instructions. The Subscriber must ensure that the On-Board Unit cannot be opened by anyone, and that the SIM card cannot be removed from it. The On-Board Unit can only be used with the SIM card provided by the Service Provider. The Service Provider is not responsible for any malfunctions or damages that occurred after the delivery of the On-Board Unit.

5.21.     A Felhasználó kötelezettséget vállal a Fedélzeti Eszközre vonatkozó valamennyi, így különösen a tűzrendészeti, balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására. Felhasználót terheli az előírt gyártói, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok, utasítások betartása, illetve betartatása.

5.21.    The User shall undertake to fully comply with all regulations relating to the On-Board Equipment, in particular, fire, accident, occupational safety and environmental regulations. It is the User’s responsibility to follow and comply with the prescribed manufacturer’s, occupational safety and fire protection rules and instructions.

5.22.     Az Alkalmazás megfelelő működéséhez szükséges eszközök az alábbiakat foglalhatják magukban: iOS (minimum 14-es verzió) vagy Android (minimum 6-os verzió) operációs rendszert futtató okostelefon, internet hozzáférés, GPS kapcsolat, harmadik fél által biztosított szoftver (pl. böngésző). Az Alkalmazásnak tableten futó verziója nincs.

5.22.    Devices required for proper operation of the Application may include the following: smartphone running iOS (minimum version 14) or Android (minimum version 6), internet access, GPS connection and third-party software (e.g., browser). There is no tablet version of the Application.

5.23.     A Szolgáltató nem garantálja, hogy az Alkalmazás megfelelően működik minden iOS és Android operációs rendszeren és okostelefonon. Különösen igaz ez az operációs rendszerek legújabb frissítéseire és verzióira. A Szolgáltató a Weboldalon és az Alkalmazásban elérhető Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) felületen közzétesz egy példálózó listát azokról az operációs rendszerekről és okostelefonokról, amelyek esetében megfelelően működik az Alkalmazás. A Felhasználó felelőssége az, hogy olyan okostelefont használjon, amelyen az Alkalmazás megfelelően működik.

5.23.    The Service Provider does not guarantee that the Application works properly on all iOS and Android operating systems and smartphones. This is especially true for the latest updates and versions of operating systems. The Website and the Frequently Asked Questions (FAQ) interface of the Application contains a list of examples published by the Service Provider of those operating systems and smartphones with which the Application works properly. It is the responsibility of the User to use a smartphone on which the Application works properly.

5.24.     Android operációs rendszert használó okostelefon esetében a Felhasználónak meg kell győződnie az Alkalmazás használata előtt arról, hogy ki van-e kapcsolva az akkumulátor védelem funkció. Ennek oka az, hogy az Alkalmazás az akkumulátor védelem funkció bekapcsolása esetén nem működik megfelelően (nem gyűjt adatokat).

5.24.    For smartphones using the Android operating system, the User must make sure before using the Application that the battery protection function is turned off. This is because the Application does not work properly (does not collect data) when the battery protection feature is turned on.

5.25.     Az Alkalmazás a GPS és az internetes adattovábbítás miatt akár jelentős mértékben is fogyaszthatja az okostelefon akkumulátorát, így a Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó gondoskodjon az okostelefon folyamatos töltéséről az Alkalmazás használata során.

5.25.    Due to the use of the GPS and the Internet data transmission, the Application can consume the battery of the smartphone to a significant extent, therefore the Service Provider recommends that the User ensure that the smartphone is continuously charged during the use of the Application.

5.26.     A Szolgáltató folyamatos rendelkezésre állást nem vállal. A Szolgáltató kizárólag azt vállalja a rendelkezésre állás körében, hogy az Alkalmazásnak az Amazon Web Services által biztosított szerverkörnyezete megfelelően működik éves szinten legalább az idő 98%-ában.

5.26.    The Service Provider does not guarantee continuous availability. What the Service Provider does guarantee in relation to availability is that the Application's server environment provided by Amazon Web Services will operate properly at least 98% of the time on an annual basis.

5.27.     Az Alkalmazás nem képes a titkos belépési információk védelmére újratelepített (rootolt) eszközök esetében. Az ilyen eszközöket nembiztonságosnak és kompromittálódottnak kell tekinteni, és nem használhatóak az Alkalmazás hozzáférésre. Az Alkalmazás nem tartalmaz a rooting vagy egyéb rosszindulatú tevékenység kiszűrésére alkalmas megoldást. Tilos az Alkalmazást a Felhasználó által használt eszköz operációs rendszerének hivatalos alkalmazás-áruházán (App Store, Google Play Store) kívül máshonnan letölteni. A Felhasználó vállalja, hogy megfelel az operációs rendszer és az alkalmazás-áruház vonatkozó szabályainak.

5.27.    The Application is unable to protect confidential login information for reinstalled (rooted) devices. Such devices shall be considered insecure and compromised and may not be used to access the Application. The Application does not include a solution to detect rooting or other malicious activity. It is forbidden to download the Application of the operating system of the device used by the User from anywhere other than the official application store (App Store, Google Play Store). The User undertakes to comply with the applicable rules of the operating system and the application store.

5.28.     A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül nyújtja a Szolgáltatást, az Alkalmazásnak a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióján keresztül.

5.28.    The Service Provider undertakes to provide the Service without undue delay after the conclusion of the Contract, through the latest available version of the Application.

5.29.     A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó értesítést kapjon a Szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is – amelyek Szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat. A Szolgáltató a frissítés elérhetővé tételét a Szolgáltatás nyújtásának a Szerződés szerinti időtartama alatt végig biztosítja.

5.29.    The Service Provider shall ensure that the User is notified of and receives any updates to the Service, including security updates, that are necessary to maintain the Service in compliance with the Contract. The Service Provider shall ensure that the update is made available throughout the whole duration of the Contract.

5.30.     A Szolgáltató nem teljesít hibásan amennyiben megállapítható, hogy a Felhasználó digitális környezete nem kompatibilis a Szolgáltatással, vagy annak műszaki követelményeivel.

5.30.    The Service Provider is not liable for defective performance if it is certain that the User's digital environment is incompatible with the Service or its technical requirements.

5.31.     Az Előfizető teljeskörűen felel a Szolgáltató irányában a Felhasználók magatartásáért.

5.31.    The Subscriber is fully responsible to the Service Provider for the behaviour of Users.

5.32.     A jelen fejezetben a Felhasználóra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az Előfizetőre is.

5.32.    The provisions of this chapter that are applicable to the User apply mutatis mutandis to the Subscriber as well.

6. FEDÉLZETI ESZKÖZ VÁSÁRLÁSA

6. PURCHASE OF THE ON-BOARD UNIT

6.1.       Amennyiben azt az Előfizető kezdeményezi, úgy a Szolgáltató jelen fejezetben foglalt feltételekkel eladja az Előfizetőnek a Felek által papíron vagy online aláírt megrendelőlapon (továbbiakban: „Megrendelőlap”) meghatározott, a Szolgáltató tulajdonában álló Fedélzeti Eszközt.

6.1.       If initiated by the Subscriber, subject to the conditions set out in this chapter, the Service Provider will sell to the Subscriber the On-Board Unit owned by the Service Provider specified in the order form signed by the Parties on paper or online (hereinafter: ‘Order Form’).

6.2.       A Fedélzeti Eszköznek elválaszthatatlan részét képezi egy SIM kártya is, amelyre a jelen szerződésben vonatkozó szabályok és tilalmak megfelelően alkalmazandóak. A Felhasználó a SIM kártyát nem távolíthatja el a Fedélzeti Eszközből. A SIM kártya a Szolgáltatóval szerződött elektronikus hírközlési szolgáltató tulajdona.

6.2.       A SIM card is also an integral part of the On-Board Unit to which the rules and prohibitions of this Contract apply accordingly. The User may not remove the SIM card from the On-Board Unit. The SIM card is the property of the electronic communications service provider contracted with the Service Provider.

6.3.       A Fedélzeti Eszköz üzembehelyezése a Felhasználó kizárólagos felelőssége, amelyhez a Szolgáltató minden szükséges, szakszerű és hiánytalan útmutatót a Felhasználó rendelkezésére bocsát.

6.3.       The installation of the On-Board Unit is the sole responsibility of the User, for which purpose the Service Provider shall provide the User with all necessary, professional and complete instructions.

6.4.       A Szolgáltató nem felel a felmerült hibákért és rendellenességért, ha azok a szakszerű és hiánytalan útmutatások ellenére a Felhasználó általi helytelen üzembehelyezésből fakadnak.

6.4.       The Service Provider shall not be liable for any faults or malfunctions arising from incorrect installation by the User, despite the professional and complete instructions.

6.5.       A Fedélzeti Eszközhöz kapcsolódóan külön megállapodás alapján szenzorokat is eladhat a Szolgáltató az Előfizetőnek.

6.5.       Based on a separate agreement related to the On-Board Unit, the Service Provider may also sell sensors to the Subscriber.

6.6.       A Fedélzeti Eszköz az összes szolgáltatási szinten elérhető.

 

6.6.       The On-Board Unit can be used on every level of subscription.

6.7.       A Fedélzeti Eszköz vételárát a Díjtáblázat tartalmazza. A vételár tartalmazza a Fedélzeti Eszköz mellett a SIM kártya és a kiszállítás díját is.

6.7.       The purchase price of the On-Board Unit is included in the Fee Table. In addition to the price of the On-Board Unit, the purchase price also includes the SIM card and delivery charges.

6.8.       A Szolgáltató a Fedélzeti Eszköz átadásáról a szerződés létrejöttét követően maga gondoskodik. Átadásnak minősül az, ha az Előfizető által megjelölt kiszállítási helyen bárki átveszi a Fedélzeti Eszközt. Az átadással szerez tulajdont az Előfizető a Fedélzeti Eszközön. Az átadással száll át a kárveszély.

6.8.       After the conclusion of the Contract, the Service Provider will take care of the delivery of the On-Board Unit itself. A handover is considered to have taken place if anyone receives the On-Board Unit at the delivery point indicated by the Subscriber. With the handover, the Subscriber acquires ownership of the On-Board Unit. The risk of damage is also transferred with the handover.

6.9.       A Szolgáltató vállalja, hogy a Fedélzeti Eszközt a megrendelés leadásától és kifizetésétől számított öt munkanapon belül postai úton, vagy harmadik személynek minősülő csomagküldő szolgáltató közreműködésével a Felhasználónak eljuttatja. Készlethiány esetében a kiszállítás határideje meghosszabbodik, amelyről a Szolgáltató tájékoztatást ad az Előfizető részére. Az Előfizető legfeljebb tíz darab Fedélzeti Eszközt vásárolhat összesen. Az e keretszám felett leadott rendelés esetén a Szolgáltató 72 órán belül felveszi a kapcsolatot az Előfizetővel. A Szolgáltató jogosult visszautasítani a keretszám feletti rendelést. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy külön megállapodás alapján a keretszám felett adjon el Fedélzeti Eszközt az Előfizetőnek.

6.9.       The Service Provider undertakes to deliver the On-Board Unit to the User by post or with the involvement of a third-party parcel delivery service provider within five working days of the submission of the order and payment. In the case of stock shortage, the delivery deadline will be extended, of which the Service Provider will provide information to the Subscriber. The Subscriber may purchase a maximum of ten On-Board Units in total. In case of an order above this limit number, the Service Provider will contact the Subscriber within 72 hours. The Service Provider is entitled to refuse an order placed above the limit number. In case of an order above the limit number, the Service Provider reserves the right to sell On-board Units to the Subscriber on the basis of a separate agreement.

6.10.     Abban az esetben, ha az Előfizető az 5.7. pont szerinti keretszám felett szándékozik Fedélzeti Eszközt vásárolni, akkor ezt az igényét a Szolgáltató irányába a hello@urbaniqe.com címen keresztül jelentheti be, azonban a Szolgáltató nem köteles azt teljesíteni. Amennyiben a Felek külön megállapodást kötnek, akkor a jelen ÁSZF szerinti feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhatnak.

6.10.    In the event that the Subscriber intends to purchase On-board Units above the limit number specified in section 5.7, the Subscriber may submit such a request to the Service Provider via hello@urbaniqe.com, however, the Service Provider is not obliged to fulfil it. If the Parties enter into a separate agreement, they may agree on different terms and conditions than those set out in these GTC.

6.11.     Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelőlaphoz tartozó specifikációjú Fedélzeti Eszköz megfelel a jogszabályi követelményeknek és a Szolgáltató által adott tájékoztatásban foglalt tulajdonságoknak, valamint rendelkeznek a magyarországi forgalomba hozatalhoz és használathoz szükséges hatósági engedélyekkel.

6.11.    The Service Provider undertakes to ensure that the On-Board Unit with the specification described on the Order Form complies with the legal requirements and the properties included in the information provided by the Service Provider, and that it has the official permits required for placing on the market and use in Hungary.

6.12.     A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy minden frissítés elérhetőségéről és lényegi tartalmáról – beleértve a biztonsági frissítéseket is –, amely a Fedélzeti Eszközt, vagy azzal összefüggésben az Alkalmazást érinti tájékoztatja a Felhasználót. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó ésszerű határidőn belül, a következményekre való figyelmeztetést követően sem telepíti a szükséges frissítést és a hiba a frissítés hiányára vezethető vissza, akkor a Szolgáltató nem felel a Fedélzeti Eszköz hibájáért.

6.12.    The Service Provider further undertakes to inform the Subscriber of the availability and material content of all updates, including security updates, which affect the On-Board Unit or the Application in connection therewith. However, in the event that the User fails to install the necessary update within a reasonable period of time, after having been warned of the consequences, and the failure in the On-board Unit is due to the lack of an update, the Service Provider shall not be liable for the failure.

6.13.     Szolgáltató szavatolja, hogy a Fedélzeti Eszköz alkalmas a rendeltetésszerű használatra és azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely az adásvételt akadályozná, vagy meghiúsítaná.

6.13.    The Service Provider warrants that the On-Board Unit is suitable for its intended use and that no third party has any rights that would impede or thwart the sale and purchase.

6.14.     A Felek közötti adásvételi szerződés papír alapú megrendelés esetén a kitöltött Megrendelőlap Felek által történő aláírásával jön létre, míg elektronikus megrendelés esetében az Alkalmazáson keresztül leadott megrendeléssel.

6.14.    In the case of a paper-based order, the sales contract between the Parties is concluded by signing the completed Order Form by the Parties, and in the case of an electronic order – by placing an order through the Application.

6.15.     A Fedélzeti Eszközre a Szolgáltató a gyártó által megjelölt hosszúságú jótállást vállalja, amely 12 hónap. A jótállási időszak alatt az Előfizető visszaküldheti saját költségén a Fedélzeti Eszközt a Szolgáltató székhelyére címezve. A Szolgáltató a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálja a Fedélzeti Eszközt a gyártó bevonásával. A gyártó elbírálási jegyzőkönyvet állít ki, amelyet a Felek kötelező érvényűnek fogadnak el. Ha az elbírálási jegyzőkönyv szerint valóban hibás a Fedélzeti Eszköz, akkor a Szolgáltató egy másikat küld díjmentesen és a saját költségén az Előfizető részére. Ha viszont az elbírálási jegyzőkönyv szerint a Fedélzeti Eszköz nem hibás vagy olyan hibában szenved, amelyre a jótállás nem terjed ki (pl. külső behatás okozta), akkor a Szolgáltató az Előfizető költségén visszaküldi a Fedélzeti Eszközt az Előfizetőnek.

6.15.    The Service Provider undertakes a warranty for the On-Board Unit for the length specified by the manufacturer, which is 12 months. During the warranty period, the Subscriber may return the On-Board Unit to the Service Provider's registered office at its own expense. The Service Provider will inspect the On-Board Unit within 30 days of receipt with the involvement of the manufacturer. The manufacturer will draw up an assessment report, which is binding on the Parties. If the finding of the assessment report is that the On-Board Unit is indeed defective, the Service Provider will send another unit to the Subscriber free of charge and at its own expense. However, if, according to the assessment report, the On-Board Unit is not defective, or has a defect that is not covered by the warranty (e.g., one that was caused by an external impact), the Service Provider will return the On-Board Unit to the Subscriber at the Subscriber's expense.

6.16.     Az Előfizető a jótállás érvényesítésével párhuzamosan dönthet úgy is, hogy új Fedélzeti Eszközt vásárol. Ha az elbírálási jegyzőkönyv szerint a korábbi Fedélzeti Eszközt hibás, akkor a Szolgáltató az új Fedélzeti Eszköz árát megtéríti az Előfizető részére. Ha az elbírálási jegyzőkönyv szerint a korábbi Fedélzeti Eszköz nem hibás, akkor az új Fedélzeti Eszköz adásvétele véglegessé válik.

6.16.    In addition to enforcing the warranty, the Subscriber may also decide to purchase a new On-Board Unit. If, according to the assessment report, the previous On-Board Unit is defective, the Service Provider will reimburse the price of the new On-Board Unit to the Subscriber. If, according to the assessment report, the previous On-Board Unit is not defective, the sale and purchase of the new On-Board Unit will become final.

7. KARBONKREDITEK KÖZVETÍTÉSE

7. KARBONKREDITEK KÖZVETÍTÉSE

7.1.       Amennyiben az Előfizető igényli, úgy a Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül karbonkrediteket közvetít az Előfizető részére a jelen fejezetben meghatározott feltételekkel. Erre szolgáltatási szinttől függetlenül lehetőség van.

7.1.       On the Subscriber’s request, the Service Provider transfers carbon credits to the Subscriber as set out in this chapter. This option is available regardless of service level.

7.2.       A karbonkreditek nemzetközi szabványoknak való megfelelőségéért, nyilvántartásáért, visszavonultatásáért kizárólag az OurOffset Nonprofit Kft. (székhely: 9600 Sárvár, Alkotmány utca 69. 1. em. 8. ajtó; cégjegyzékszám: 18-09-114028; a továbbiakban: „Karbonkredit Nyilvántartó”) felelős a Szolgáltató és a Karbonkredit Nyilvántartó közötti közvetítői szerződés értelmében. A karbonkreditek kereskedelmére vonatkozó részletes információk a Karbonkredit Nyilvántartó honlapján érhető el: https://ouroffset.com/rolunk/.

7.2.       According to the intermediary contract between the Service Provider and OurOffset Nonprofit Kft. (seat: 9600, Sárvár, Alkotmány utca 69., 1. em. 8. ajtó; registration no.: 18-09-114028; hereinafter: the Carbon Credit Register), the Carbon Credit register is exclusively responsible for the carbon credits’ compliance with international standards, their registry, and their offset. Detailed information about the trade of carbon credits can be found at the website of the Carbon Credit Register at: https://ouroffset.com/rolunk/.

7.3.       A karbonkredit ügyletre vonatkozó, a Karbonkredit Nyilvántartó és az Előfizető közötti közvetített szerződés tartalmát a Karbonkredit Nyilvántartó mindenkori Ügyfél ÁSZF-e adja, amely a https://ouroffset.com/aszf/ linken érhető el.

7.3.       The content of the intermediary contract regarding the carbon credit transactions between the Service Provider and the Carbon Credit Register shall be the current Client GTC, available at: https://ouroffset.com/aszf/.

7.4.       A karbonkreditek nyilvántartásának két szintje van. A Karbonkredit Nyilvántartónál vezetett főnyilvántartásban kizárólag a Szolgáltató szerepel minden általa közvetített és megvett, valamint kivont karbonkredit kapcsán. Emellett a Szolgáltató saját maga is vezeti az általa közvetített karbonkreditek alnyilvántartását. Az alnyilvántartás a Szolgáltató oldalán mindenki számár nyilvános. A Szolgáltató kizárólag az alnyilvántartás transzparens vezetéséért, valamint a Szolgáltatónál keletkező adatok jogi és ténybeli megfelelőségéért felel. A Karbonkredit Nyilvántartótól származó adatok jogi és ténybeli megfelelőségéért a Karbonkredit Nyilvántartó felel közvetlenül. Az alnyilvántartás adattartalma a következő: érintett zöld projekt neve, szériaszám, a karbonkreditet vásárló neve, a karbonkredit mennyisége, a kiadás dátuma és a karbonkredit tanúsítvány száma.

7.4.       The registry of the carbon credits happens on two levels. The general registry led by the Carbon Credit Register only contains the Service Provider and every carbon credit it has bought, transferred or offset. In addition, there is a sub-registry led by the Service Provider for every transfer made by the Service Provider. The sub-registry is made public at the end of the Service Provider. The Service Provider is only responsible for the transparent management of the sub-registry and for the legal and factual validity of the data created in relation to it. The Carbon Credit Register is directly responsible for the legal and factual validity of the data originating from the Carbon Credit Register. The data content of the sub-registry is the following: name of the green project, serial number, name company name, decarbonized amount, date of release, certificate number.

7.5.       A Szolgáltató a karbonkreditek vonatkozásában közvetítőként jár el, így elősegíti a Karbonkredit Nyilvántartó és az Előfizető közötti szerződés létrejöttét. Emellett a Szolgáltató a Karbonkredit Nyilvántartó pénzügyi közreműködőjeként eljárva, árrés ellenében kezeli az Előfizető által a karbonkreditekért fizetett összegeket. Továbbá a Szolgáltató vezeti a fent részletezett alnyilvántartást és karbonkredit tanúsítványt állít ki az Előfizető részére. A Szolgáltató által az Előfizető részére kiállított karbonkredit tanúsítvány adattartalma a következő: a Karbonkredit Nyilvántartó neve, Szolgáltató neve, a karbonkredit törzsazonosítószám, az egyedi karbonkredit azonosítószám, a karbonkredit CO2 egyenértéke, az Előfizető neve, a kiállítás dátuma. A jelen pontban meghatározott tevékenységeken túl a karbonkreditek és a hozzájuk kapcsolódó dekarbonizációs projektek vonatkozásában a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, azért kizárólag és közvetlenül a Karbonkredit Nyilvántartó felel a fent megjelölt általános szerződési feltételeinek megfelelő módon.

7.5.       The Service Provider acts as an intermediary to promote the engagement of the contract between the Carbon Credit Register and the Subscriber. In addition, the Service Provider acts as a financial intermediate: for a margin, it handles the payments for the carbon credits. The Service Provider also manages the sub-registry detailed above and issues a carbon credit certificate for the Subscriber. The data content of the carbon credit certificate is the following: name of the Carbon Credit Register, name of the Service Provider, the carbon credit registration number, the carbon credit’s unique identification number, equivalence of CO2, name of the Subscriber, and the date of issue. The Service Provider is not responsible for any activity related to carbon credits and the decarbonisation projects not detailed in this clause, for such activities the Carbon Credit Register is solely responsible in accordance with the above-mentioned general terms and conditions.

7.6.       A Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az Előfizető által meghatározott mennyiségű karbonkredit megrendelését és kifizetését, az ügylet nyomon követését és a Karbonkredit Nyilvántartó nevében a Szolgáltató által kiállított tanúsítvány elérését. Az Előfizető a karbonkreditet hozzárendelheti az általa feltöltött üzemanyag-vásárlási bizonylatokhoz is.

7.6.       Via the Application, the Service Provider allows the Subscriber to order and pay for a set amount of carbon credits, the monitoring of its transaction, and makes the access available for a carbon credit certificate issued by the Service Provider on behalf of the Carbon Credit Register. The Subscriber can also assign the carbon credit to the uploaded fuel purchase receipts.

7.7.       A karbonkreditek ára változó. Az aktuális árat a Díjtáblázat és az Alkalmazás vonatkozó felülete tartalmazza. A számlát a Szolgáltató állítja ki az Előfizető részére a karbonkredit aktuális ára szerinti teljes összegről. A Szolgáltató külön szerződésben rögzített feltételek szerint számol el a Karbonkredit Nyilvántartóval.

7.7.       The price of carbon credits varies. The current price can be found in the Fee Table and the related interface of the Application. The invoice is issued by the Service Provider for the total amount and the current price. The Service Provider settles its accounts with the Carbon Credit Register under the conditions of a separate contract.

7.8.       Sikeres karbonkredit vásárlás esetében a vonatkozó tanúsítvány azonnal elérhetővé válik az Alkalmazásban. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a karbonkredit ügyletre vonatkozó adatok öt munkanapon belül megjelenjenek a Szolgáltató által vezetett alnyilvántartásban is.

7.8.       In case of a carbon credit purchase, the relevant certificate will be immediately available in the Application. The Service Provider will ensure that the data regarding the carbon credit transaction appear in the sub-registry within five workdays.

7.9.       A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a karbonkredit közvetítési tevékenységét felfüggessze vagy megszüntesse, amely esetben az Alkalmazáson keresztül karbonkreditet nem szerezhet az Előfizető. Ez a már megszerzett karbonkrediteket és az azokra vonatkozó tanúsítványokat nem érinti.

7.9.       The Service Provider reserves the right to suspend or cease its intermediary activity of carbon credits, in which case the Subscriber cannot purchase any carbon credits through the Application. This condition does not affect the carbon credits already obtained and the related carbon credit certificates.

8. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÉS ANNAK FIZETÉSE

8. SERVICE FEE AND ITS PAYMENT

8.1.       Nem ingyenes szolgáltatási szint igénybevétele esetében az Előfizető fizetésre köteles. Fizetési kötelezettsége kizárólag az Előfizetőnek lehet. A Felhasználó minden esetben ingyenesen veheti igénybe a Szolgáltatást, feltéve, hogy az Előfizető megfizette az adott szolgáltatási szintnek megfelelő szolgáltatási díjat a Felhasználó vonatkozásában.

8.1.       In the case of using a service level that is not free of charge, the Subscriber is obliged to pay a fee. Only the Subscriber may have an obligation to pay. In all cases, the User may use the Service free of charge, provided that the Subscriber has paid the service fee corresponding to the given service level in respect of the User.

8.2.       Az Alkalmazás telepítése és az Okostelefonos ingyenes szolgáltatási szint díjmentes. A magasabb szolgáltatási szintekhez a Díjtáblázatban meghatározott szolgáltatási díj társul. A Díjtáblázatban a Szolgáltató rögzíthet időszakos vagy állandó kedvezményeket is. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes Előfizetőkkel a Díjtáblázattól eltérő díjakról állapodjon meg külön szerződésben.

8.2.       The installation of the Application and the free service level on the Smartphone are free of charge. Higher service levels are available for the service fee specified in the Fee Table. The Service Provider may also record periodic or permanent discounts in the Fee Table. The Service Provider reserves the right to agree with some Subscribers in a separate agreement on fees other than those listed in the Fee Table.

8.3.       A megjelenített kedvezmények mindig a nyilvánosságra hozatalt megelőző 30 napon belüli időszakban érvényben volt legalacsonyabb árhoz mértek.

8.3.       The discount displayed is always compared the lowest price in force during the 30-day period preceding the date of the publication of the given discount.

8.4.       A Díjtáblázatban bruttó díjak szerepelnek. A díjak általános forgalmi adó tartalma az alábbiak szerint alakul:

·       ha az Előfizető közösségi adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet, akkor 0% áfa;

·       ha az Előfizető közösségi adószámmal nem rendelkező gazdálkodó szervezet, akkor az Előfizető adóilletősége szerinti mértékű áfa;

·       ha az Előfizető magánszemély, akkor a magánszemély adóilletősége szerinti áfa.

8.4.       The Fee Table lists gross fees. The value added tax content of the fees is as follows:

·       if the Subscriber is a business organization with a community tax number, 0% VAT;

·       if the Subscriber is a business organization without a community tax number, the VAT according to the tax residence of the Subscriber;

·       if the Subscriber is a private individual, the VAT according to the individual's tax residence.

8.5.       A Szolgáltató az Előfizető adóilletőségét az Előfizető által a regisztrációs során megadott adatokból állapítja meg. A Szolgáltató nem köteles további vizsgálatot végezni az adóilletőség vonatkozásában, de megteheti azt.

8.5.       The tax residence of the Subscriber is determined by the Service Provider from the data provided by the Subscriber during registration. The Service Provider is not obliged to engage in further investigations regarding the tax residence, but may do so.

8.6.       Az előfizetési ciklus – az Előfizető választásától függően – mindig naptári hónap elejétől a következő naptári hónap végéig (1 havi ciklus) tart. Az előfizetési ciklus végén automatikusan megújulnak az előfizetések, hacsak a Szolgáltató és az Előfizető külön szerződésben másképp nem rendelkezik. Az Előfizető a Szolgáltatást az Alkalmazásban manuálisan bármikor felmondhatja a már kifizetett előfizetői ciklus utolsó napjára

8.6.       The subscription cycle – depending on the Subscriber's choice – always lasts from the beginning of a calendar month to the end of that calendar month (one-month cycle). At the end of a subscription cycle will be renewed automatically unless otherwise provided by the Service Provider and the Subscriber in a separate contract. The Subscriber can manually terminate the Service in the Application anytime, by the end of the already paid subscription cycle.

8.7.       Az Előfizető a díjfizetési kötelezettségét kizárólag online bankkártyás fizetés útján teljesítheti, hacsak a Szolgáltató és az Előfizető külön szerződésben másképp nem rendelkezik.

8.7.       The Subscriber may fulfil his or her obligation to pay the fee only by online credit card payment, unless otherwise provided by the Service Provider and the Subscriber in a separate contract.

8.8.       Bankkártyás fizetés esetén az Előfizető a Felhasználói Fiókjához hozzárendelheti bármely MasterCard vagy Visa bankkártyáját, amely alapján a Díjtáblázatban meghatározottak szerint kalkulált szolgáltatási díj levonására jogosult a Szolgáltató. A bankkártyás fizetést a Szolgáltatóval szerződött önálló pénzforgalmi szolgáltató (Paylike) bonyolítja le az általa üzemeltetett online felületen. A Szolgáltató a bankkártya adataihoz – a kártyatársaság nevén, a kártyaszám utolsó négy számjegyén és a lejárati dátumon kívül – nem fér hozzá, a banki tranzakcióban nem vesz részt.

8.8.       In the case of credit card payment, the Subscriber may assign to his or her User Account any MasterCard or Visa bank card, on the basis of which the Service Provider will be entitled to deduct the service fee calculated as specified in the Fee Table. Bank card payments are performed by an independent payment service provider (Paylike) contracted with the Service Provider on the online interface operated by the Service Provider. The Service Provider does not have access to the data of the bank card (except for the name of the card company, the last four digits of the card number and the expiry date), and does not take part in the banking transaction.

8.9.       A Szolgáltató minden szolgáltatási időszak elején jogosult automatikusan újra megterhelni az Előfizetőnek a regisztráció során megadott bankkártyáját az aktuális Díjtáblázat szerinti összeggel. A terhelést követően a Szolgáltatás elérhető az Előfizető számára az adott szolgáltatási szinten a szolgáltatási időszak teljes időtartamára. Az Előfizető a kifizetett szolgáltatási díjat egészben vagy részben sem követelheti vissza felmondásra hivatkozással. Ingyenes szolgáltatási szinten automatikus megújulás nincs.

8.10.     At the beginning of each service period, the Service Provider is entitled to re-charge the Subscriber's bank card used during registration with the amount according to the actual fee table. After successful payment, the Subscriber has access to the Service with the given Service Level for the duration of the service period. The Subscriber cannot reclaim the paid service fee in whole or in part with reference to termination. There is no automatic renewal of the Free Service Level.

8.11.     Sikertelen fizetés vagy fizetés elmaradása esetében a díjfizetéssel le nem fedett időszakban az előfizetés lejártnak minősül. A Sofőrök ebben az esetben be tudnak lépni az Alkalmazásba, de az Alkalmazás adatokat nem gyűjt és az adatok nem érhetőek el. A Menedzserek esetében ugyanez igaz, azzal, hogy emellett az Előfizetések és a Felhasználók menüpontot tudják használni (előfizetés megújítása, felhasználók aktív/inaktív státuszának módosítása, előfizetés törlése).

8.9.       In the case of unsuccessful payment or non-payment, the subscription will be considered expired for the period not covered by the payment of the fee. In such a case Drivers will be able to access the Application, but the Application will not collect any data and the data will not be available. The situation is the same for Managers to the effect that they will also be able to use the Subscriptions and Users menu items (subscription renewal, changing the active/inactive status of users, cancelling subscription).

8.12.     A Fizetést követően az Előfizető a Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát kap az Előfizető által megadott e-mail címre letöltési link formájában. A szolgáltató a számlakibocsátáshoz külső partnert vesz igénybe.

8.10.    After the payment, the Subscriber will receive an electronic invoice issued by the Service Provider in the form of a downloadable link sent to the e-mail address provided by the Subscriber. The Service Provider uses an external partner to issue the invoice.

8.13.     A Díjtáblázatban szereplő díjak listaárnak minősülnek, amelyből a Szolgáltató jogosult kedvezményeket adni az Előfizető részére. Az esetleges kedvezményekről a Szolgáltató és az Előfizető külön szerződést köt.

8.11.    The fees included in the Fee Table are considered to be the list prices, from which the Service Provider is entitled to give discounts to the Subscriber. For any discounts the Service Provider and the Subscriber shall conclude a separate contract.

8.14.     A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus kedvezménykuponok felhasználásával az Előfizető automatikus kedvezményt kaphat a szolgáltatási díjból.

8.12.    The Subscriber can receive an automatic discount from the service fee by using the electronic discount coupons issued by the Service Provider.

9. FELHASZNÁLÓI TARTALOM

9. USER CONTENT

9.1.       A Felhasználó felel minden, az Alkalmazásba feltöltött vagy abban létrehozott tartalomért.

9.1.       The User is responsible for all content uploaded to or created in the Application.

9.2.       A Felhasználó kijelenti, hogy az Alkalmazás használata során a jelen ÁFF-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni és kijelenti, hogy az Alkalmazás használata során például, de nem kizárólag nem fog:

9.2.       The User declares that during the use of the Application he or she will act in accordance with these GTU and the relevant legal regulations and declares that during the use of the Application, for example, but not exclusively, he or she will not:

-        jó hírnevet sérteni, másokat félrevezetni, zaklatni, fenyegetni vagy más módon harmadik személyek jogait megsérteni;

-        harm someone else’s reputation, mislead, harass, threaten or otherwise violate the rights of third parties;

-        olyan tartalmat feltölteni, amely jogszerűtlen vagy jogszerűtlen tevékenységeket népszerűsít;

-        upload content that is illegal or which promotes illegal activities;

-        olyan tartalmat feltölteni vagy létrehozni, amely nem odaillő, profán, becsületsértő vagy obszcén, illetlen;

-        upload or create content that is inappropriate, profane, defamatory or obscene or indecent;

-        olyan fájlt feltölteni vagy létrehozni, amely szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok által védett képeket, fotókat, szoftvert vagy más egyéb anyagot tartalmaz, kivéve, ha a vonatkozó szellemi tulajdonjogokkal a Felhasználó rendelkezik vagy azok felhasználásához szükséges felhatalmazást kapott;

-        upload or create a file that contains images, photographs, software or other materials protected by intellectual property laws, unless the User has the appropriate intellectual property rights or has received authorization to use them;

-        úgy tenni, mintha más természetes vagy jogi személy nevében járna el („megszemélyesítés”), ideértve bármely munkavállalót vagy képviseletre jogosult személyt;

-        pretend to act on behalf of another natural or legal person (“impersonation”), including any employee or a person authorized to represent;

-        bármely hitelesítési vagy biztonsági intézkedést megsérteni;

-        violate any authentication or security measures;

-        harmadik személy személyes adatok védelméhez fűződő jogát megsérteni;

-        violate the right of a third party to the protection of personal data;

-        bármely egyéb alkalmazandó jogszabályt vagy szabályozást megsérteni.

-        violate any other applicable laws or regulations.

9.3.       A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen információt vagy anyagot nyilvánosságra hozzon, szerkesszen, illetőleg ezek közzétételét megtagadja, vagy ezeket törölje, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató megfeleljen valamilyen alkalmazandó jogszabályi rendelkezésnek, rendeletnek, bírósági vagy hatósági eljárásban kiadott felhívásnak vagy közigazgatási megkeresésnek.

9.3.       The Service Provider reserves the right to disclose, edit, as well as to refuse to publish or delete any information or material, if this is necessary for the Service Provider to comply with any applicable legal provision, regulation and/or call issued in any court or official proceedings, or to comply with an administrative inquiry.

9.4.       A Szolgáltató nem felel a feltöltött vagy létrehozott tartalom elvesztéséért, törléséért, eltávolításáért vagy kézbesítési hibájáért.

9.4.       The Service Provider is not responsible for the loss, deletion, removal or delivery error of the uploaded or created content.

9.5.       A jelen fejezetben a Felhasználóra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az Előfizetőre is.

9.5.         The provisions of this chapter that are applicable to the User apply mutatis mutandis to the Subscriber as well.

10. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

10.1.     Az Alkalmazás egy szolgáltatott szoftvertermék (SaaS). A Szolgáltató nem értékesíti az Alkalmazást az Előfizető és a Felhasználók számára, csupán a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási jogokat biztosítja a számukra.

10.1.    The Application is a software product provided (SaaS). The Service Provider does not sell the Application to the Subscriber and the Users, but only grants them the usage rights specified in these GTU.

10.2.     A Szolgáltató az Alkalmazáshoz kapcsolódó minden szellemi tulajdonjog (a továbbiakban: “Szellemi Tulajdonjogok”) kizárólagos jogosultja, kivéve, ha valamely szerződéses kikötés vagy jogszabály ettől eltérően rendelkezik. A Szellemi Tulajdonjogokba beletartozik minden jelenlegi és jövőbeni, az egész világra kiterjedő területi hatályú szabadalmi-, szerzői-, védjegy-, illetve üzleti titokra vonatkozó és bármely hasonló jog. A Szellemi Tulajdonjogok kiterjednek az Alkalmazás szoftverre, mint egészre és annak egyes részeire is. A jelen ÁFF hatálya alatt a Szolgáltatót illet meg az Alkalmazáshoz kapcsolódó minden jog, tehát a Szolgáltató nem ruház át az Előfizetőre, a Felhasználóra vagy bármely más harmadik félre semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget, kivéve azokat, amelyekre a Felhasználó kifejezett és kötelező jogszabályi rendelkezések vagy a jelen ÁFF alapján jogosult.

10.2.    The Service Provider is the sole owner of all intellectual property rights related to the Application (hereinafter: ‘Intellectual Property Rights’), unless provided otherwise in a contractual clause or legislation. Intellectual Property Rights include all current and future patents, copyrights, trademarks, trade secrets and any similar rights that have a worldwide territorial scope. Intellectual Property Rights extend to the Application Software as a whole, and to its parts as well. Under the scope of these GTU, the Service Provider has all the rights related to the Application, therefore the Service Provider does not transfer any rights, title or interest to the Subscriber, the User or any other third party, except for those to which the User is entitled on the basis of express and binding legal provisions or on the basis of these GTU.

10.3.     A Szolgáltató az Előfizetőnek és a Felhasználónak korlátozott, személyre szóló, nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható jogot biztosít arra, hogy a mobileszközén (mobileszközein) az Alkalmazást telepítse, futtassa, tárolja és megjelenítse, valamint, hogy az Alkalmazáson keresztül hozzáférjen a Szolgáltatáshoz.

10.3.    The Service Provider grants the User a limited, personal, non-exclusive, non-transferable and revocable right to install, run, store and display the Application on its mobile device(s) or the On-Board Unit provided by the Service Provider, and grants the User the right to access and use the services through the Application.

10.4.     Az Előfizető és a Felhasználó nem sértheti meg a szellemi tulajdonjogokat. Sem az Előfizető, sem a Felhasználó nem jogosult

10.4.    The Subscriber and the User may not violate intellectual property rights. Neither the Subscriber nor the User is entitled to

-        az Alkalmazást másolni, többszörözni, vagy abból származtatott műveket előállítani;

-        copy, duplicate, or create derivative works from the Application;

-        az Alkalmazás vonatkozásában harmadik személyeknek bérleti, haszonbérleti, illetve további felhasználási jogokat biztosítani, az Alkalmazást harmadik személyek részére forgalomba hozni, illetve harmadik személyekre átruházni, sem ellenszolgáltatás ellenében, sem ellenszolgáltatás nélkül, ideértve a nyilvánossághoz közvetítést is;

-        grant rental, lease or further usage rights in relation to the Application to third parties, to market the Application to third parties or to transfer it to third parties, whether for consideration or without consideration, including also communication to the public;

-        az Alkalmazást dekompilálni, visszafejteni, annak vonatkozásában fordított mérnöki tevékenységet végezni, vagy más módon megkísérelni az Alkalmazás alapjául szolgáló forráskód és algoritmusok megismerését;

-        decompile and/or decrypt the Application, perform reverse engineering activities related to the Application, or otherwise attempt to learn the source code and algorithms on which the Application is based;

-        az Alkalmazást (részben vagy egészben) módosítani, kiegészíteni, megváltoztatni vagy részekre szedni;

-        modify, supplement, alter or disassemble the Application (in whole or in part);

-        az Alkalmazást értékesíteni vagy tovább értékesíteni.

-        sell or resell the Application.

10.5.     Arra az esetre, ha az Előfizető vagy a Felhasználó az Alkalmazás kapcsán a Szolgáltatót bármilyen visszajelzéssel, javaslattal, ajánlással vagy kéréssel (a továbbiakban: “Visszajelzés”) látja el, az Előfizető vagy a Felhasználó a Szolgáltató számára az egész világra kiterjedő hatályú, korlátlan, visszavonhatatlan és díjmentes jogot biztosít arra, hogy a Visszajelzést felhasználja, többszörözze, forgalomba hozza, átruházza, értékesítse, alfelhasználásba adja, nyilvánossághoz közvetítse vagy bármilyen módon hasznosítsa. Az Előfizető és a Felhasználó szavatolja, hogy teljeskörűen jogosult a visszajelzést megosztani a Szolgáltatóval.

10.5.    In the event that the Subscriber or the User provides the Service Provider with any feedback, suggestions, recommendations or requests in connection with the Application (hereinafter: ‘Feedback’), the Subscriber or the User grants the Service Provider a worldwide-scope, unlimited, irrevocable and free right to use, reproduce, market, transfer, sell, sublicense, communicate to the public or otherwise utilize this Feedback. The Subscriber and the User warrant that they fully entitled to share the feedback with the Service Provider.

10.6.     A Szolgáltató jogosult az Előfizető nevének és logójának promóciós anyagaiban, referenciaként történő használatára.

10.6.    The Service Provider is entitled to use the names and logos of the Subscriber in promotional materials as a reference.

11. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

11. TEMPORAL SCOPE AND TERMINATION OF THE CONTRACT

11.1.     A jelen ÁFF alapján létrejövő Szerződés a Felek között annak megszüntetéséig hatályban marad.

11.1.    The Contract concluded between the Parties on the basis of these GTU shall remain in force until its termination.

11.2.     Az Előfizető bármikor azonnali hatállyal törölheti a Felhasználói Fiókokat és felmondhatja a Szerződést azáltal, hogy az Alkalmazást az összes eszközéről törli és ezzel egyidejűleg felmondási értesítését e-mailben vagy az Alkalmazásban található űrlapon keresztül elküldi a Szolgáltató részére az hello@urbaniqe.com e-mail címre. A felmondási értesítés elküldését követően a Felhasználó nem jogosult többé az Alkalmazás használatára, így az Alkalmazást minden eszközéről törölnie kell. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás törlése önmagában nem valósítja meg a Szerződés felmondását. Az Előfizető a Szerződést kizárólag a felmondási értesítésnek a Szolgáltató részére történő megküldésével mondhatja fel. Amennyiben az Előfizető törli az Alkalmazást, de nem küld felmondási értesítést a Szolgáltatónál, úgy a Szolgáltató nem szerez tudomást az Előfizető felmondási szándékáról, és nem törli a Szolgáltató által tárolt, a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó információkat, azt feltételezve, hogy az Szerződés még mindig hatályban van. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó adatok tárolása kapcsán, amennyiben az adatkezelés oka az, hogy az Előfizető elmulasztotta értesíteni a Szolgáltatót a Szerződés felmondására irányuló szándékáról. Az Előfizető felmondása visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet a Szolgáltató oldalán. A Szolgáltató – az Előfizető esetleges visszatérésére tekintettel – tárolja az Előfizető és a Felhasználók adatait a Szerződés felmondását követő 365 napig.

11.2.    The Subscriber may terminate the User Accounts and terminate the Contract with immediate effect at any time by deleting the Applications from all of its devices and, at the same time, by sending a notice of termination to the Service Provider via email or by using the form provided in the Application to hello@urbaniqe.com. After sending the notice of termination, the User is no longer entitled to use the Application, therefore the User must delete the Application from all of its devices. The Subscriber acknowledges that the deletion of the Application does not in itself constitute a termination of the Contract. The Subscriber may terminate the Contract only by sending a notice of termination to the Service Provider. If the Subscriber deletes the Application but does not send a notice of termination to the Service Provider, the Service Provider will not be aware of the Subscriber’s intention to terminate and will not delete the information stored by the Service Provider related to the User Account, assuming that the Contract is still valid. The Service Provider excludes its liability in connection with the storage of data related to the User Account, if the reason for the data management is that the Subscriber failed to notify the Service Provider of its intention to terminate the Contract. Termination of the Subscriber does not create any repayment obligation on the part of the Service Provider. In view of the possible return of the Subscriber, the Service Provider will store the data of the Subscriber and the Users for 365 days after the termination of the Contract.

11.3.     A regisztráció törlésére a regisztrációra irányadó szabályok igazak, azzal, hogy amennyiben manuálisan történt a regisztráció, akkor annak törlésére is csak manuálisan kerülhet sor. Egyéb esetben a Menedzser a Felhasználói Fiókját a Weboldalon vagy az Alkalmazáson keresztül bármikor törölheti. A Sofőr nem jogosult arra, hogy Felhasználói Fiókját törölje.

11.3.    The rules governing cancellation of a registration shall be applied, provided that if the registration was made manually, it can only be cancelled manually. Otherwise, the Manager can delete his or her User Account at any time through the Website or the Application. The Driver is not entitled to delete his or her User Account.

11.4.     A Szolgáltatónak, az Előfizetőnek és a Felhasználónak is jogosultsága van a Felhasználó Fiók felfüggesztésére (inaktiválására). A Felhasználói Fiók felfüggesztése nem jelenti az ingyenes szolgáltatási szintre való váltást. Az Előfizető vagy a Felhasználó által kezdeményezett felfüggesztés nem eredményez visszafizetési kötelezettséget a Szolgáltató oldalán.

11.4.    The Service Provider, the Subscriber and the User also have the right to suspend (deactivate) the User Account. Suspending a User Account does not mean switching to a free service level. Suspension initiated by the Subscriber or the User does not lead to a repayment obligation on the part of the Service Provider.

11.5.     A Szolgáltató abban az esetben függesztheti fel a Felhasználói Fiókot, amennyiben az Előfizető nem teljesíti a szerződés szerinti fizetendő összeget.

11.5.    The Service Provider may suspend the User Account if the Subscriber fails to pay the amount payable under the contract.

11.6.     Az Előfizető és a Felhasználó bármikor jogosult felfüggeszteni a Felhasználói Fiókját, amelynek esetében a díjfizetéssel lefedett szolgáltatási időszakot követően az Alkalmazást az adott szolgáltatási szint szerinti funkcióknak megfelelően nem használhatja.

11.6.    The Subscriber is entitled to suspend his/her User Account at any time, and in this case, after the service period covered by the fee payment, he/she may not use the Application in accordance with the features according to the given service level.

11.7.     Az Előfizető az Alkalmazásban a Felhasználói Fiókjában elérhető menüpontok segítségével bármikor jogosult a szolgáltatási szintek között váltani.

11.7.    With the help of the menu items available in the User Account, the Subscriber is entitled to switch between the service levels in the Application at any time.

 

11.8.     A felfüggesztést követően, ha az Előfizető ismét igénybe szeretné venni a Szolgáltatást, akkor nem szükséges ismét regisztrálnia, hanem elegendő a már meglévő fiókjához ismét fizetési adatokat és szolgáltatási szintet kapcsolnia.

11.8.    After the suspension, if the Subscriber wishes to use the Service again, it is not necessary to register again, but it is sufficient to link payment data and service level to his or her existing account again.

11.9.     A Szolgáltató rendes felmondás vagy azonnali hatályú felmondás útján jogosult megszüntetni a szerződést.

11.9.    The Service Provider is entitled to terminate the contract by ordinary termination or immediate termination.

11.9.1.    A Szolgáltató rendes felmondással indokolás nélkül bármikor megszüntetheti a szerződést, a felmondás alapján a szerződés a Szolgáltató értesítésének időpontját követő 30. napon szűnik meg.

11.9.1.    The Service Provider may terminate the contract by ordinary termination at any time without giving reasons; based on the termination, the contract shall be terminated on the 30th day following the date of notification sent by the Service Provider.

11.9.2.    Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés felmondási idő nélkül szűnik meg. Ebben az esetben a Szolgáltató 30 napos időszakot biztosít a Felhasználónak a Felhasználói Fiókban található adatokhoz való hozzáférésre és azok mentésére anélkül, hogy a Felhasználó az Alkalmazás bármely egyéb funkciójának használatára jogosult lenne. A Szolgáltató a szerződést azonnali hatályú felmondás útján megszüntetheti, amennyiben Felhasználó a Szerződés valamely rendelkezését súlyosan megszegi. A Felhasználó által elkövetett szerződésszegés többek között az alábbi esetekben minősül súlyosnak:

11.9.2.    In the event of immediate termination, the contract shall be terminated without notice. In this case, the Service Provider provides the User with a period of 30 days to access and save the data in the User Account without the User being entitled to use any other function of the Application. The Service Provider may terminate the contract by immediate termination if the User seriously violates any provision of the Contract. The breach of contract committed by the User is considered serious in the following cases, among others:

-        A Felhasználó veszélyezteti az Alkalmazás biztonságát vagy elérhetőségét;

-        The User endangers the security or availability of the Application;

-        A Felhasználó megsérti az 8.2 vagy a 9. pont rendelkezéseit.

-        The User violates the provisions of clause 8.2 or clause 9.

11.10.  A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Szerződés megszüntetéséből ered. Ez a kikötés nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

11.10.  The Service Provider is not liable for any damage resulting from the termination of the Contract. This stipulation does not affect liability for breach of contract caused intentionally or to the detriment of human life, physical safety or health.

12. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

12. LIMITATION OF THE SERVICE PROVIDER’S LIABILITY

12.1.     Az Alkalmazást és bármely kapcsolódó szolgáltatást a Szolgáltató a szolgáltatás jelenlegi formájában, funkcionalitásában, esetlegesen fennálló, ismert hibáival, hiányosságaival („as is”) nyújtja. Amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden akár kifejezett, akár jogszabályon, akár szokásjogon alapuló vagy vélelmezett szavatosságot, ideértve de nem kizárólagosan az alábbi minőségi követelmények teljesülésére vonatkozóan: jogcím (jogszavatosság), értékesíthetőség, egy meghatározott célra vagy használatra való alkalmasság, jogsértő jelleg hiánya, kártékony szoftverektől való mentesség, használatra vagy kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szavatosságok. Az Előfizető és a Felhasználó felelős minden tárolt adat kezeléséért és az azokról történő biztonsági másolatkészítésért. Az Alkalmazás szolgáltatások használata vagy az Alkalmazáshoz történő hozzáférés során a Szolgáltató által az Előfizető és a Felhasználó rendelkezésére bocsátott tanács vagy információ, (akár írásbeli, akár szóbeli), nem alapoz meg semmilyen szavatossági jogot, kivéve, ha a jelen Szerződés arról kifejezetten rendelkezik.

12.1.    The Service Provider provides the Application and any related services in the current form and functionality of the service, with any existing known errors and deficiencies (“as is”). Unless expressly provided otherwise in this Contract, to the maximum extent permitted by law, the Service Provider excludes all warranties, express or implied, whether by law, custom or customary law, including but not limited to the fulfillment of the following quality requirements: title (warranty of title), marketability, fitness for a particular purpose or use, lack of infringing nature, freedom from malware, warranties of use or commercial practice. The Subscriber is responsible for managing all stored data and for backing them up. The advice or information (whether written or oral) provided by the Service Provider to the Subscriber during the use of the Application services or access to the Application does not create any warranty rights, unless expressly provided in this Contract.

12.2.     Az Előfizető és a Felhasználó kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy az Alkalmazás használata, illetve bármilyen – az Alkalmazás igénybevételével vagy elérésével járó – szolgáltatás az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben az Előfizető és a Felhasználó kizárólagos kockázata, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget annak kapcsán, hogy a szolgáltatások megfelelnek a Felhasználó által elvárt minőségnek, teljesítménynek, pontosságnak, illetve annak az elvárásnak, hogy a Szolgáltató mindent megtegyen ezek biztosítása érdekében.

12.2.    The Subscriber expressly acknowledges and agrees that the use of the Application or any service involving the use of or access to the Application is, to the maximum extent permitted by applicable law, the sole risk of the Subscriber and the User, and the Service Provider assumes no responsibility for whether the services meet the quality, performance, accuracy expected by the User, or the expectation that the Service Provider will do everything to ensure them.

12.3.     A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a saját, valamint kapcsolt vállalkozásai, beszállítói, munkavállalói, partnerei, külső szoftverek jogtulajdonosai és forgalmazói felelősségét a jelen Szerződés alapján a következő károkért (i) közvetlen vagy közvetett, meg nem határozható összegű, járulékos, következményi, elrettentő vagy megtorló jellegű károk (ii) használhatatlanságból eredő veszteség, adatvesztés, Előfizetőkör elvesztése, bevételkiesés vagy elmaradt haszon (akár közvetlen vagy közvetett veszteségről van szó) vagy (iii) bármilyen programhiba, vírus, trójai faló vagy hasonló körülmény okozta kár (forrástól vagy eredettől függetlenül) akkor is, ha a Szolgáltató tudott vagy tudnia kellett volna arról, hogy az ilyen jellegű károk bekövetkezése lehetséges, és akkor is, ha a kártérítésnek nem sikerül betölteni a lényegi célját.

12.3.    The Service Provider to the maximum extent permitted by law excludes its own liability and that of its affiliated companies, suppliers, employees, partners, rights holders and distributors of external software under this Contract for the following damages:

12.3.
(i) direct or indirect damages, damages of an indeterminate amount, incidental, consequential, deterrent or retaliatory damages; (ii) loss due to unusability, loss of data, loss of subscriber base, loss of revenue or lost profits (whether direct or indirect); or

12.3.
(iii) damage caused by any bug, virus, Trojan horse or similar circumstance (regardless of source or origin), even if the Service Provider knew or should have known that such damage was possible, and even if the compensation fails to fulfil its essential purpose.

12.4.     Bizonyos jogrendszerek nem engedik meg a kárfelelősség egyes formáinak kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások vagy korlátozások nem vonatkoznak az Előfizetőre vagy a Felhasználóra. Az előző rendelkezések ellenére a Szolgáltató teljes felelőssége a Felhasználóval szemben semmilyen veszteséget, kárt, következményt illetően – ideértve, de nem kizárólagosan - az Alkalmazás használatából eredő - szerződésen alapuló, szerződésen kívüli vagy egyéb kárt, nem haladhatja meg összességében a 100 (száz) eurót.

12.4.    Certain jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain forms of liability, therefore the above exclusions or limitations shall not apply to the Subscriber or the User. Notwithstanding the preceding provisions, the Service Provider's total liability to the User for any loss, damage, consequence, including, but not limited to, contractual, non-contractual or other damages resulting from the use of the Application, shall not exceed EUR 100 (one hundred) in total.

13. KÁRTALANÍTÁS

13. INDEMNIFICATION

13.1.     A Felhasználó kártalanítja, megóvja és mentesíti a Szolgáltatót a harmadik Felektől származó olyan igényektől, amelyek a Felhasználónak a jelen Szerződésben foglalt vagy ahhoz bármilyen módon kapcsolódó kötelezettségek teljesítése vagy nemteljesítése során tanúsított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából fakadnak.

13.1.    The User shall indemnify, protect and relieve the Service Provider from any and all claims arising from third parties which occur as a result of the User’s intentional or grossly negligent conduct during the performance, or non-performance, of obligations under this Contract, or in any way related those.

13.2.     Amennyiben az Alkalmazáshoz kapcsolódóan a Felhasználó felé támasztott igény szerzői jog, szabadalom, üzleti titok vagy más egyéb szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos, a Felhasználó haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót az igényről, és átengedi az Szolgáltatónak a jogot arra, hogy az ilyen igényekre vonatkozó pert vagy peren kívüli megegyezést irányítsa, továbbá együttműködik a Szolgáltatóval a nyomozás, védelem és/vagy a peren kívüli megegyezés során. Az Szolgáltató vállalja a peres eljárás koordinálását és nem kártalanítja a Felhasználót. A Felhasználó részt vehet a peres eljárásban a saját költségére. Amennyiben harmadik fél ilyen igényt támaszt vagy a Szolgáltató véleménye alapján valószínűsíthető, hogy harmadik fél ilyen igénnyel fog élni, a Szolgáltató felfüggesztheti vagy megszüntetheti a jelen Szerződés alapján fennálló szerződéses jogviszonyt.

13.2.    If the claim against the User in connection with the Application is related to the infringement of copyright, patent, trade secret or other intellectual property right, the User shall immediately notify the Service Provider of the claim and transfer to the Service Provider the right to manage the lawsuit or out-of-court settlement of such claims, and shall also cooperate with the Service Provider in the investigation, defense and / or out-of-court settlement. The Service Provider undertakes to coordinate the litigation and shall not indemnify the User. The User may participate in the litigation at his or her own expense. If a third party makes such a claim or, based on the Service Provider’s opinion, it is probable that a third party will make such a claim, the Service Provider may suspend or terminate the contractual relationship existing under this contract.

13.3.     A jelen fejezetben a Felhasználóra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az Előfizetőre is.

13.3.    The provisions of this chapter that are applicable to the User apply mutatis mutandis to the Subscriber as well.

14. ADATVÉDELEM

14. DATA PROTECTION

14.1.     A Szolgáltató tiszteletben tartja és kiemelten kezeli a személyes adatok biztonságát. Arról, hogy hogyan gyűjti és kezeli a Szolgáltató a személyes adatokat, az Előfizető és a Felhasználó a Weboldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatójából tájékozódhat.

14.1.    The Service Provider respects and gives priority to the security of personal data. From the Data Management Information available on the Website the Subscriber and the User can find out how the Service Provider collects and handles personal data.

15. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

15. INFORMATION RELATING TO THE ELECTRONIC CONTRACT

15.1.     Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató és az Előfizető a Szerződést elektronikus úton kötik, a Szolgáltató az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót:

15.1.    In view of the fact that the Service Provider and the Subscriber conclude the Contract electronically, the Service Provider informs the User about the following:

15.1.1.    A Szerződés megkötése érdekében követendő technikai lépéseket a 4. fejezet tartalmazza.

15.1.1.    The technical steps to be followed in order to conclude the Contract are included in Chapter 4.

15.1.2.    A megkötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató iktatja és tárolja, és az Előfizető erre irányuló kérése esetén az Előfizető rendelkezésére bocsátja.

15.1.2.    The concluded Contract does not qualify as a written document. It is filed and stored by the Service Provider and upon the Subscriber’s request will be made available to the Subscriber.

15.1.3.    Az Előfizetőnek az Alkalmazásban lehetősége van arra, hogy az adatbeviteli hibákat felismerje és kijavítsa mielőtt megköti a Szerződést.

15.1.3.    In the Application, the Subscriber has the opportunity to identify and correct data entry errors before concluding the Contract.

15.1.4.    A Szerződés megköthető magyar vagy angol nyelven.

15.1.4.    The Contract can be concluded in Hungarian or English.

15.1.5.    A Szolgáltatót nem köti semmilyen magatartási kódex (pl. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó magyarországi szabályozás alapján kibocsátott magatartási kódex).

15.1.5.    The Service Provider is not bound by any code of conduct (e.g., the code of conduct issued on the basis of Hungarian regulations on unfair commercial practices).

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16. MISCELLANEOUS PROVISIONS

16.1.     ALKALMAZANDÓ JOG A jelen ÁFF-re a magyar jog az irányadó.

16.1.    APPLICABLE LAW These GTU are governed by Hungarian law.

16.2.     ÉRTESÍTÉSEK Minden – a Szerződéshez kapcsolódó – kommunikáció és levelezés magyarul vagy angolul történik a Felek között.

16.2.    NOTICES All communications and correspondence between the Parties related to this Contract shall be in Hungarian or English.

16.3.     PANASZOK Amennyiben az Előfizető az Alkalmazással kapcsolatban panasszal kíván élni, azt az hello@urbaniqe.com email címre küldött email útján teheti meg. A panaszkezelés nyelve a magyar és az angol. A Szolgáltató kivizsgálja és értékeli az Előfizető panaszát, és 30 napon belül megválaszolja azt vagy arra vonatkozóan információt nyújt. Az Előfizető ezen kívül jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerinti békéltető testületnél (elérhetőségek itt: https://bekeltetes.hu/). A Felhasználók a panaszaikat az Előfizetőnek jelzik és az Előfizető dönthet úgy, hogy azokat a panaszokat továbbítja a Szolgáltató felé.

16.3.    COMPLAINTS If the Subscriber wishes to make a complaint about the Application, he or she can do so by sending an email to hello@urbaniqe.com. The language used in the handling of complaints is Hungarian and English. The Service Provider shall investigate and evaluate the Subscriber’s complaint and respond to it within 30 days or shall provide information about it. The Subscriber is also entitled to lodge a complaint with the conciliation body of his or her place of residence (contact details can be found here: https://bekeltetes.hu/). Users shall report their complaints to the Subscriber and the Subscriber may decide to forward those complaints to the Service Provider.

16.4.     TELJESSÉGI ZÁRADÉK A jelen ÁFF tartalmazza az Előfizető és a Szolgáltató közötti megállapodás valamennyi feltételét. A jelen ÁFF felülír minden, a Felek között korábban létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodást, szerződést vagy nyilatkozatot, ezeket a korábbi közléseket az ÁFF értelmezése során figyelmen kívül kell hagyni.

16.4.    COMPLETENESS CLAUSE These GTU contain all the terms of the agreement between the Subscriber and the Service Provider. These GTU override any and all oral or written agreements, contracts or statements previously entered into between, or made by, the Parties; these previous statements shall be disregarded in the interpretation of the GTU.

16.5.     RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG Amennyiben az ÁFF bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatálytalannak minősül, az nem érinti az ÁFF többi rendelkezését. Amennyiben az ÁFF bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítja, az ÁFF rendelkezése attól még hatályban marad, ha a Felek szándékuk szerint a szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül is megkötötték volna. A Felek minden észszerű lépést megtesznek, hogy az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan érvényes és hatályos rendelkezéssel pótolják, amely célját és joghatását tekintve legmegfelelőbben pótolja az eredeti rendelkezést.

16.5.    PARTIAL INVALIDITY If any provision of the GTU is declared invalid or null and void, it shall not affect the other provisions of the GTU. If any provision of the GTU is declared invalid by the competent court, the provision of the GTU shall just as well remain in force if the Parties, as they intended, would have entered into the contract without the invalid provision as well. The Parties shall take all reasonable steps to replace an invalid or void provision with a valid and effective provision that best replaces the original provision in terms of its purpose and effect.

16.6.     JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA Amennyiben valamely Fél elmulasztja megkövetelni vagy kikényszeríteni a jelen ÁFF bármely rendelkezésének betartását vagy elmulasztja gyakorolni a szerződésben foglalt valamely jogát, az semmiképp sem értelmezhető az adott rendelkezés vagy a szerződésben foglalt jog jövőbeli érvényesítéséről való lemondásként.

16.6.    EXCLUSION OF WAIVER If a Party fails to require or enforce compliance with any provision of these GTU or fails to exercise any of its rights under the contract, it shall in no way be construed as a waiver of future enforcement of that provision or right under the contract.

16.7.     ÁTRUHÁZÁS Az Előfizető vállalja, hogy nem engedményezi vagy ruházza át a jelen Szerződés szerinti szerződéses jogviszonyt vagy bármely jogát vagy kötelezettségét harmadik személyre a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A Szolgáltató vállalja, hogy nem ruházza át a jelen ÁFF-hez kapcsolódó szerződéses jogviszonyt, vagy bármely jogát vagy kötelezettségét, vagy a szerződő Felek által a jelen ÁFF vonatkozásában készített bármely jogi dokumentumot harmadik személyre az Előfizető előzetes értesítése nélkül. A Szolgáltató kivételesen jogosult átruházni a szerződéses jogviszonyt vagy bármely, a jelen ÁFF-hez kapcsolódó jogát vagy kötelezettségét – a Felhasználó értesítésének mellőzésével – kapcsolt vállalkozása részére, illetve egyesülés, felvásárlás, vállalati átstrukturálás esetén, vagy amennyiben eszközeit teljeskörűen vagy lényegében teljeskörűen átruházza egy harmadik félre. A szerződéses jogviszony jelen pontnak nem megfelelő átruházása vagy engedményezése, illetve ezek megkísérlése érvénytelen.

16.7.    TRANSFER The Subscriber undertakes not to assign or transfer the contractual relationship or any of its rights or obligations under this Contract to a third party without the prior written consent of the Service Provider. The Service Provider undertakes not to transfer the contractual relationship related to these GTU, or any of its rights or obligations, or any legal document prepared by the contracting parties in relation to these GTU to a third party without prior notice to the Subscriber. The Service Provider is exceptionally entitled to transfer the contractual relationship or any of its rights or obligations related to these GTU to its affiliated company without a notice on this sent to the User, or in the event of a merger, acquisition, corporate restructuring, or if it fully or substantially transfers its assets to a third party. Any transfer or assignment of a contractual relationship that does not comply with this clause, or any attempt to do so, shall be invalid.

16.8.     VIS MAIOR Semelyik Fél nem felelős a jelen ÁFF nemteljesítéséért, hibás vagy elkésett teljesítéséért, amennyiben azt vis maior okozza. Amennyiben vis maior esemény merül fel, az érintett Fél haladéktalanul értesíti a másik felet. Egy elháríthatatlan esemény akkor minősül vis maiornak, amennyiben a Felek ellenőrzési körén kívül eső okból fakad, különösen: (i) különleges jogrend (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, egyéb különleges jogrend életbe léptetése) vagy bármely más veszélyhelyzet, függetlenül attól, hogy kihirdetésre került-e ténylegesen különleges jogrend, (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, ide nem értve a Fél munkavállalóinak munkabeszüntetését. Vis maior esemény ideje alatt a Szerződés azon része felfüggesztésre kerül, amelyet nem lehetséges teljesíteni a vis maior esemény miatt.

16.8.    FORCE MAJEURE Neither Party shall be liable for non-performance, faulty or late performance of these GTC if it is caused by force majeure. In the event of force majeure, the Party concerned shall immediately notify the other Party. An unavoidable event shall be considered force majeure if it is due to a cause that falls beyond the control of the Parties, in particular: (i) a special legal order (an extraordinary condition, state of emergency, enactment of any other special law) or any other emergency, whether or not the special legal order has actually been promulgated; (ii) a strike or similar cessation of work, excluding cessation of work by the employees of a Party; During the event of force majeure, the part of the Contract that cannot be performed due to force majeure shall be suspended.

 

 

1. SZ. MELLÉKLET – DÍJTÁBLÁZAT

ANNEX 1 - FEES TABLE

Az aktuális Díjtáblázat elérhető a www.urbaniqe.com/hu/dijtablazat vagy www.urbaniqe.com/pl/cennik vagy www.urbaniqe.com/ro/prezentareageneralaapreturiilor felületen, amely elérhető az Urbaniqe mobil és webes alkalmazásban található hivatkozáson keresztül.

The current Fee Table is available at www.urbaniqe.com/hu/dijtablazat or www.urbaniqe.com/pl/cennik or www.urbaniqe.com/ro/prezentareageneralaapreturiilor and also via a link that can be found in the Urbaniqe mobile and web application.

* * *

* * *